Komisia chce trestať „ekozločincov“

Nový návrh pripravovaný Komisiou má členské krajiny zaviazať k tomu, aby uvalili trestné sankcie za nelegálne emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody alebo pôdy. EurActiv videl konečnú verziu kontroverznej legislatívy.

Pozadie

Komisár pre spravodlivosť Franco Frattini má dnes (9. februára 2007) predstaviť konečný návrh smernice, ktorá má zabezpečiť, aby členské krajiny považovali vážne ohrozenia životného prostredia za zločiny, a podľa toho ich trestala.

Návrh sleduje zásadné rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktorý v septembri 2005 anuloval pokus členských krajín posunúť environmentálne zločiny do takzvaného „tretieho piliera“ EÚ – teda do oblasti medzivládnej spolupráce. Návrh vyvolal silnú kontroverziu, pretože by to bolo prvý krát, čo inštitúcie EÚ takto priamo zasiahnu do oblasti trestného práva členských krajín.

„Definícia environmentálneho zločinu sa od jednej krajiny k druhej značne líši“, vysvetľuje Komisia. V mnohých z nich je úroveň sankcií „nedostatočná“. Nová smernica má za vážne prečiny považovať nelegálne emisie nebezpečných látok do vzduchu, vody, alebo pôdy, nelegálnu dopravu a skládkovanie odpadu a nelegálny obchod s ohrozenými druhmi.

Otázky

Navrhovaná smernica „stanovuje minimálny zoznam vážnych environmentálnych prečinov, ktoré majú byť považované za trestné činy v celom Spoločenstve, keď sú spáchané úmyselne, alebo v dôsledku aspoň vážneho zanedbania. Účasť na takýchto aktivitách, a ich iniciovanie, má byť tiež považovaná za trestný čin. Prečiny by mali byť trestané efektívnymi, proporčnými a odstrašujúcimi trestnými sankciami fyzických osôb, zatiaľ čo trestné a netrestné sankcie majú byť aplikované na právnické osoby.“

Návrh tiež hovorí, že „väčšina prečinov je podmienená dôsledkami aktivity, teda či spôsobujú, alebo môžu spôsobiť, vážnu škodu osobám alebo životnému prostrediu.“

Pozície

Cieľom je zabezpečiť, aby už v Európskej únii neexistovali útočiská pre environmentálny zločin.
Franco Frattini

Komisár pre životné prostredie Franco Frattini povedal: „Cieľom je zabezpečiť, aby už v Európskej únii neexistovali útočiská pre environmentálny zločin.“

Únia potrebuje rovnaké pravidlá v celom Spoločenstve.
Mauro Albrizio

Viceprezident Európskeho environmentálneho výboru (European Environmental Bureau) Mauro Albrizio pre EurActiv povedal: „Je to dôležitý krok správnym smerom. Nikdy nebolo urgentnejšie než dnes, aby sme mali pravidlá EÚ, ktoré od členských krajín vyžadujú uvaliť trestné sankcie, pretože len tento typ opatrení je adekvátny a dostatočne odstrašujúci na dosiahnutie úplnej a efektívnej implementácie environmentálnych zákonov. Únia potrebuje rovnaké pravidlá v celom Spoločenstve, ktoré zaväzujú členské krajiny prijať trestné sankcie s cieľom zabezpečiť, aby boli environmentálne zákony prísne presadzované.“

Je najvyšší čas aby bolo právo na čisté a bezpečné životné prostredie rešpektované jednotným a efektívnym spôsobom vo všetkých 27 členských krajinách.
Caroline Jackson

Legislatíva získala prekvapujúcu podporu od hovorkyne britských konzervatívcov v EP pre životné prostredie Caroline Jackson, ktorá pravdepodobne ohlásila zásadný obrat toryovcov (tradične skeptických k posilňovaniu právomocí EÚ, či harmonizácii pravidiel) v tejto otázke: „Je najvyšší čas aby bolo právo na čisté a bezpečné životné prostredie rešpektované jednotným a efektívnym spôsobom vo všetkých 27 členských krajinách. Skúsenosti ukázali, že súčasné sankcie nie sú dostatočné na zabezpečenie plnenia environmentálnych zákonov Spoločensta. Napríklad počas posledných desiatich rokov bolo v Taliansku zaznamenaných viac ako 250 000 porušení environmentálnej legislatívy, a v roku 2005 bol obrat „podnikania ekomafie“ približne 22 miliárd eur.“

Obávam sa, že to Komisia vidí ako príležitosť rozšíriť právomoci a začať zasahovať do trestného práva členských krajín.
Timothy Kirkhope

Líder konzervatívcov v Európskom parlamente Timothy Kirkhope sa však viac priblížil k tradičnému postoju a britskú labouristickú vládu varoval, aby „nepredávala kľúčové právomoci v trestnom práve Európskej komisii“. Dodal: „Obávam sa, že to Komisia vidí ako príležitosť rozšíriť právomoci a začať zasahovať do trestného práva členských krajín. Bez ohľadu na našu podporu ochrane životného prostredia, toto je úder schopnosti Británie rozhodovať o svojich veciach.“

Tento názor podporil aj líder euroskeptickej britskej Strany nezávislosti (UK Independence Party) Nigel Farage. „Toto je jasné rozširovanie kompetencií Komisie. Rozhoduje o tom, či má alebo nemá byť nejaká vec trestným, alebo občianskoprávnym prípadom. Zdá sa, že sa nezamysleli nad tým, že niektoré krajiny majú právnu tradíciu, ktorá siaha hlboko do minulosti, a ktorá je absolútne schopná rozhodnúť sa o týchto veciach sama.“

…je len malý krôčik k tomu, aby Komisia stanovovala minimálne tresty v širokom spektre oblastí, ktoré by mali byť správne ponechané na demokraticky zodpovedné národné parlamenty.
Nigel Farage

„Nejde len o to, že keď bude tento návrh akceptovaný, je len malý krôčik k tomu, aby Komisia stanovovala minimálne tresty v širokom spektre oblastí, ktoré by mali byť správne ponechané na demokraticky zodpovedné národné parlamenty.“

Farage považuje návrh za zlý, hoci ten hovorí: „…viaceré prečiny obsahujú relatívne vágne termíny, ako „podstatná škoda“, či „vážne poškodenie“. Tieto termíny nie sú definované a ich chápanie je ponechané na interpretáciu členskými krajinami v zhode s ich tradíciami a právnymi systémami.“

„Hovorí sa, že žiadne rozhodnutie parlamentu nemôže zaviazať budúci parlament – táto smernica valcuje presne tento kľúčový demokratický princíp. Je to úplne ako v sovietskom Rusku“, tvrdí Farage.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA