Komisia: Európa musí podporovať svoj priemysel

Ak chce Európa obhájiť svoje popredné miesto vo svetovom hospodárstve, musí sa viac sústrediť na priemysel. Také je posolstvo dokumentu „Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie“, ktorý minulý týždeň prijala Európska komisia.

Komisia vo výzve, ktorá je súčasťou širšej stratégie Európa 2020, vytyčuje stratégiu a ciele európskej priemyselnej politiky. „Silná, rôznorodá a konkurencieschopná európska priemyselná základňa, ktorá bude ponúkať dobre platené pracovné miesta a bude mať menšie nároky na spotrebu uhlíka,“ je podľa Komisie jednou z ciest ako posilniť európsky hospodársky rast a zamestnanosť.

„Priemysel je srdcom Európy a nenahraditeľným pomocníkom pri hľadaní riešení výziev, ktorým naša spoločnosť čelí dnes a bude čeliť v budúcnosti. Európa potrebuje priemysel a priemysel potrebuje Európu. Musíme plne využiť potenciál jednotného trhu, jeho pol miliardy spotrebiteľov a 20 miliónov podnikateľov,“ vyhlásil podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Výzva, ktorej súčasťou je tiež správa o konkurencieschopnosti jednotlivých členských štátov a výročná Správa o konkurencieschopnosti Európy, volá po koordinovanom postupe európskych politík, ktoré sa sústredia na podporu malých a stredných podnikov a na prechod k udržateľnému priemyselnému hospodáreniu.

„K úspechu nám pomôže zmena a dostatočná koordinácia a tie možno dosiahnuť len prostredníctvom európskej priemyselnej politiky zameranej na konkurencieschpnosť a udržateľnosť,“ uvádza sa v tlačovej správe Komisie.

Podľa Tajaniho udržateľnosť nie je možná bez konkurencieschopnosti a dlhodobá konkurencieschopnosť nemôže existovať bez udržateľnosti. A žiadne z nich nemožno dosiahnuť bez značného pokroku v oblasti inovácií.

A ako si Európska komisia konkrétne predstavuje zmenu v stratégii priemyselnej konkurencieschopnosti?

  • Bude sa vykonávať explicitná kontrola konkurencieschopnosti nových právnych predpisov. Riadne sa zanalyzujú a zohľadnia vplyvy všetkých návrhov politík na konkurencieschopnosť.
  • Kontroly fungovania existujúcich právnych predpisov zaistia ich prípadné kumulatívne účinky, a znížia tak náklady európskych podnikov.
  • Vytváranie a rast malých a stredných podnikov bude podporený zjednodušením prístupu k úverom a budú podporované pri internacionalizácii.
  • Vytvorí sa stratégia upevnenia európskej normalizácie, ktorá bude odrážať potreby priemyslu.
  • Dôjde k modernizácií európskej dopravnej, energetickej a komunikačnej infraštruktúry tak, aby účinnejšie slúžila priemyslu a lepšie zohľadnila atmosféru hospodárskej súťaže, ktorá sa dnes neustále mení.
  • Bude predstavená nová surovinová stratégia, ktorá vytvorí riadne rámcové podmienky pre udržateľné dodávky a spravovanie domácich surovín.
  • Prostredníctvom určitých krokov v sektoroch ako sú moderné výrobné technológie, stavby, biopalivá a cestná a železničná preprava sa bude sledovať vykonávanie inovácií v týchto odvetviach (najmä s ohľadom na lepšie využívanie zdrojov v niektorých z nich).
  • Výzvy energeticky náročných odvetví sa budú riešiť prostredníctvom opatrenia na zlepšenie rámcových podmienok a podpory v oblasti inovácií.
  • Bude sa pokračovať vo vesmírnej politike, ktorá bola vypracovaná v spolupráci s Európskou kozmickou agentúrou a členskými štátmi. Komisia vypracuje vesmírnu priemyselnú politiku, aby vytvorila pevnú priemyselnú základňu pokrývajúcu celý dodávateľský reťazec.
  • Komisia bude každoročne podávať správu o konkurencieschopnosti Európy a jednotlivých členských štátov, ich priemyselnej politike a výkonnosti.

Európsky priemysel sa postupne zotavuje po finančnej a hospodárskej kríze a dá sa predpokladať, že bude schopný vyrovnať sa s problémami, ktoré prináša meniace sa globálne podnikateľské prostredie.

Úroveň priemyselnej výroby však stále vykazuje 10-percentný prepad v porovnaní s predkrízovým obdobím a to aj napriek rýchlemu zotaveniu takmer na úrovni 10 %, ku ktorému došlo nedávno.

Priemyselná výroba zamestnáva štvrtinu pracujúcich v súkromnom sektore a ďalšia štvrtina je zamestnaná v súvisiacich službách. V priemyselných odvetviach tiež prebieha 80 % všetkých výskumno-vývojových aktivít vykonávaných v súkromnom sektore.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA