Komisia má v úmysle reorganizovať poisťovací sektor

Komisia predstavila 10. júla novú smernicu pod názvom Solvency II. („platobná schopnosť“), ktorá má za cieľ reorganizáciu pravidiel EÚ pre poisťovací sektor. Nová smernica by mala znížiť výšku potrebného kapitálu pre veľké poisťovacie spoločnosti a zaviesť nové kontrolné opatrenia.

Krátka správa

Komisia sa návrhom novej smernice pustila do rozsiahlych reforiem pre poisťovacie a zaisťovacie subjekty s cieľom zvýšiť stupeň ochrany poistencov a pokročiť v integrácii tohto sektora, ako aj zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho poisťovacieho trhu.

Smernica Solvency II. zavedie s cieľom zvýšenia ochrany poistencov nové pravidlá pre celkový finančný stav poisťovacích spoločností, a to prispôsobením hraničných požiadaviek riziku, ktoré na sebe poisťovateľ berie. Tento prístup zohľadňuje súčasný vývoj v poisťovníctve, rizikovom manažmente, finančných postupoch, medzinárodnom finančnom spravodajstve, atď.

Veľké poisťovacie spoločnosti, ktoré diverzifikujú svoje riziko, vyťažia pravdepodobne viac z novej kalkulácie kapitálových požiadaviek a uvoľnia prebytočný kapitál.

Ďalšou dôležitou inováciou je nový kontrolný systém. S cieľom zvýšenia harmonizácie a zjednodušenia realizácie kontrolných postupov, nástrojov a právomocí sa Komisia usiluje zaviesť skupinový kontrolný systém na čele s domácim kontrolným orgánom v každej krajine.    

Solvency II. je podobne ako Smernica o kapitálových požiadavkách prijímaná v rámci Lamfalusského procesu a v rámci prvého kroku stanovuje najvyššie zásady v rámcovej direktíve. Následne po dohode s Európskym parlamentom a Radou EÚ, ktorá sa udeje možno ešte pred európskymi parlamentnými voľbami v roku 2009, budú s pomocou Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými penzijnými schémami (CEIOPS) vypracované opatrenia na realizáciu danej smernice. Samotná implementácia by mohla začať v roku 2010, ale nepredpokladá sa, že sa celý proces zavŕši do roku 2012.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA