MH SR vytvorilo monitorovací výbor na sledovanie vplyvu finančnej krízy

Ministerstvo hospodárstva SR reaguje na pokračujúcu svetovú finančnú krízu a príjíma konkrétne opatrenia. Vývoj situácie bude skúmať monitorovací výbor, aby štát mohol včas reagovať v prípade ohrozenia podnikateľov na Slovensku.

Slovensko reaguje na postupujúcu svetovú finančnú krízu. Ministerstvo hospodárstva SR chce vypracovať Akčný  plán eliminácie dopadov finančnej a hospodárskej krízy na podnikateľský sektor. Cieľom plánu je analyzovať, ktoré segmenty kríza najviac ohrozuje a navrhnúť spôsoby a kroky ako sa vyhnúť hroziacim negatívnym trendom. Svoju pozornosť chcú sústrediť najmä na malé a stredné poniky.

Kľúčovým nástrojom pri vypracovaní plánu je „Monitorovací výbor dopadov globálnej krízy na slovenské MSP“. Výbor bude skúmať aktuálnu situáciu v zamestnanosti, efektivite hospodárenia, odbytových možnostiach, exportnej schopnosti a jednotlivých sektoroch hospodárstva s cieľom definovať skupiny, ktoré sú najviac ohrozené globálnou krízou. Následne navrhne konkrétne opatrenia. „To, čo je dnes mimoriadne dôležité je – získať presný obraz, aké  dopady môžu na Slovensku vzniknúť. Z tohto dôvodu MH vytvorilo, po dohode s ostatnými inštitúciami a orgánmi výbor, ktorý bude sledovať dopad hospodárskej krízy na malých a stredných podnikateľov na území Slovenska,“ uviedol minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek.

 „Monitorovací výbor bude zasadať každé dva týždne, čiže bude flexibilný a veľmi energický. S tým, že bude vyhodnocovať situáciu a dávať podklady pre vládu SR na úpravu určitých podmienok monitorovacieho prostredia tak, aby sa dopady svetovej krízy minimalizovali na domácom podnikateľskom prostredí predovšetkým so zameraním na malé a stredné podniky,“ doplnil Ľubomír Jahnátek.

Výbor má pružný štátút, ktorý mu umožní okamžite reagovať na potreby praxe a v prípade potreby rozširovať pôsobenie a aj členské zloženie.

Členmi výboru sú:
•generálny riaditeľ sekcie stratégie MH SR,
•riaditeľ odboru podnikateľského prostredia MH SR,
•vedúci oddelenia MSP a lepšej regulácie MH SR,
•zástupca Ministerstva financií SR
•zástupca Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania,
•zástupca NBS
•zástupca Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny
•zástupca Slovenského živnostenského zväzu,
•zástupca Republikovej únie zamestnávateľov,
•zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení,
•zástupca Klubu 500
•zástupca Štatistického úradu SR

Strach z následkov súčasnej krízy plynú najmä z toho, že slovenské hospodárstvo je jednostranne zamerané na automobilový priemysel. Experti Erste Banky však zistili, že spoločnosti v strednej a východnej Európe (CEE) sú bonitnejšie ako sa doteraz predpokladalo. Alihan Karadogoglu, úverový analytik spoločnosti Erste Group pre Centropolitan povedal, že „banky v regióne CEE agitujú v prinášaní primárnych prostriedkov (a ich ďalšej transformácii vo forme úverov) v podstate efektívnejšie ako banky v západnej Európe”. Napriek tomu v CEE vládne nedvôvera, že úverové trhy ostanú naďalej zatvorené.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA