Parlament odsúhlasil zrušenie obchodu s ortuťou

Európsky parlament veľkou väčšinou podporil zákaz dovozu a vývozu ortuti z EÚ. Platiť začne v roku 2010.

Krátka správa

EÚ je hlavným dodávateľom ortuti na svete. V januári 2005 naznačila Komisia ochotu „postupne tento obchod úplne odstaviť“ a Parlamentu a Rade predstavila stratégiu, podľa ktorej má vývoz ortuti ustať do roku 2011, a ktorá riešila aj problém jej uskladnenia. Návrh opatrenia zakazujúceho vývoz ortuti a upravujúceho jej uloženie vydala Komisia v októbri 2006.

Rezolúcia Parlamentu z 20. júna 2007, ktorá prišla len pár dní po hlasovaní o zákaze obchodu s ortuťou v EÚ (5. jún 2007), obsahuje návrh zakázať aj dovoz ortuti, čo by znamenalo úplné zrušenie obchodu s ortuťou v EÚ. Komisia však dala jasne najavo, že toto nie je súčasťou jej pôvodného návrhu.

Okrem zákazu obchodu rezolúcia žiada, aby bola nadbytočná ortuť, vyradená z priemyselného použitia, uskladnená na dočasných bezpečných miestach, ktoré by boli trvalo monitorované. Látka má byť prenesená do trvalých skladovacích priestorov po ich vybudovaní.

Skupina Zelení/EFA a Európsky environmentálny úrad (EEB) hlasovanie privítali, kriticky sa však vyjadrili k plánovanému štartu až v roku 2010. podľa EEB „predlžuje riziko celosvetovej kontaminácie ortuťou o ďalšie štyri roky“.

Irena Belohorská (NI, Slovensko) upozornila na riziko, ak by sa nadbytočná ortuť vyvážala do tretích, najmä rozvojových krajín, ktoré nemajú dostatok financií na moderné ekologické technológie a kontrola je menej prísna. Takáto ortuť sa totiž môže spätne dostať do „v podobe rezíduí v potravinách, či prostredníctvom znečistených riek, nehovoriac o riziku kontaminácie miestnych pracovníkov či obyvateľov“. Preto je potrebné prebytky ortuti „zneškodňovať ekologickým spôsobom v súlade so smernicou o nebezpečnom odpade. Zároveň je nutné posilniť monitoring, striktne kontrolovať dovoz a vývoz a uplatňovať prísne sankcie.“

Milan Gaľa (Slovensko, EPP-ED), ktorý je pôvodným povolaním zubný lekár, upozornil na problémy, ktoré môže spôsobiť odstránenie ortuti z používania v zubnom lekárstve, “kde sa ortuťový amalgám používa už 150 rokov a musím povedať, že úspešne. Neexistujú jednoznačné názory a dôkazy o toxickom pôsobení amalgámu pri vhodnej aplikácii. Zároveň neexistuje jednoznačný názor na existenciu vhodných alternatívnych výplnkových materiálov. Domnievam sa, že ak odpadový amalgám v zubných ambulanciách vhodne zachytíme v separátoroch a ak ho vhodne, bezpečne a trvalo uskladníme… nie je v tejto chvíli potrebné eliminovať amalgám ako výplnkovú hmotu.”

Rada pre životné prostredie by mala dosiahnuť politickú dohodu o zákaze exportu a otázke uskladnenia 28. júna.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA