Podniky pri vstupe na cudzí trh potrebujú partnerov

Len veľmi málo slovenských firiem objavilo možnosti, ktoré im ponúka vnútorný trh. Podľa expertov pri vstupe na cudzí trh potrebujú partnerov. Napríklad maďarské partnerské firmy môžu nájsť aj prostredníctvom internetu.

Na posilnenie takejto cezhraničnej spolupráce maďarských a slovenských najmä malých firiem je zameraný projekt – Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce malých a stredných podnikov. Podieľajú sa na ňom Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Nadácia Teodora Puškáša a Maďarská agentúra pre rozvoj investícií.

Drobné firmy sa väčšinou koncentrujú na domáci trh a nevstupujú do cezhraničných vzťahov. Ak sa už rozhodnú o prienik do zahraničia, orientujú sa najmä na okolité štáty. Ako vyplýva z makroekonomickej analýzy „SWOT“ (silné, slabé stránky, príležitosti a hrozby) slovensko-maďarského prihraničného regiónu jeho silnou stránkou je najmä blízkosť, relatívne vzdelaná pracovná sila, historický kontext medzinárodnej spolupráce, budované verejno-súkromné partnerstvá  a priame zahraničné investície.

Na druhej strane slabosťami sú nedostatok skúsených výrobných pracovníkov, migrácia, únik mozgov, slabé prepojenie výskumu a vývoja s priemyslom, podkapitalizácia firiem, veľmi nízke zapojenie lokálnych autorít do podpory inovatívnych malých a stredných podnikov, monolitické zameranie priemyslu a nezamestnanosť.

Príležitosťou pre malé a stredné podniky v regióne je makroekonomické prostredie, ktoré umožňuje rozvoj, globalizácia ekonomiky, finančné nástroje EÚ určené pre drobné firmy, vnútorný trh Únie, európska legislatíva, najmä zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA). Iniciatívy, ktoré sú súčasťou SBA, sú zamerané na to, aby malé a stredné podniky dokázali naplno využívať výhody  vnútorného trhu.

Ivan Filus z Podnikateľského a inovačného centra koordinujúceho EEN (Enterprise Europe Network – Európska sieť podnikov) sieť na Slovensku,  na včerajšej konferencii, ktorá je súčasťou spomínaného projektu, upozornil aj na potenciálne hrozby v regióne – krízu, globalizáciu, vysoké štátne dlhy, jednostranné zameranie priemyslu, prítomnosť šedej ekonomiky, pomalú implementácia európskej legislatívy, nízke investície do výskumu a vývoja či nízku transparentnosť pri prerozdeľovaní štrukturálnych zdrojov.

Väčšiu liberalizáciu cezhraničného výkonu služieb prinesie zákon o službách na vnútornom trhu, ktorý na Slovensku vstúpi do platnosti od 1. júna 2010. Vychádza z európskej smernice o službách na vnútornom trhu a zjednodušuje pôsobenie zahraničných firiem na Slovensku. Tie sa od začiatku júna budú môcť v prípade záujmu o vstup na slovenský trh obrátiť na jednotné kontaktné miesta (obvodný úrad v sídle kraja), kde preložia licenciu. Kontaktné miesto zosumarizuje údaje (samo si vyžiada výpis z registra trestov od maďarských úradov) a v lehote troch pracovných dní zašle žiadosť o vydanie oprávnenia príslušnému orgánu.

Podľa expertov, ktorí vystúpili na konferencii, je budovanie partnerstva pri vstupe na menej známy trhy zásadným východiskom. Ján Madáč z OZ Kopernikus počas svojho vystúpenia za hlavnú prekážku pre slovenských či maďarských podnikateľov pri komunikovaní s cieľovým zákazníkom z kultúrneho pohľadu označil jazyk. „Ak chceme dosiahnuť úspech na novom trhu, je nutné, aby sme tento trh spoznali. Pri vstupe firmy do zahraničia alebo do nového regiónu – slovenskej firmy do Maďarska a naopak – je najlepšie, keď má podnik v cudzej krajine zo začiatku partnera,“ vysvetlil.

Dvanásťmesačný projekt chce prispieť k zníženiu cezhraničných ekonomických a sociálnych nerovností a vytvoriť nové možnosti ekonomického rozvoja.  Slovenskí či maďarskí podnikatelia môžu  svojich partnerov nájsť prostredníctvom databázy dostupnej na internete, kde sú dostupné aj príručky o podnikaní na Slovensku a v Maďarsku. V rámci projektu prebiehajú aj informačné semináre, konferencie a kooperačné stretnutia slovenských a maďarských podnikateľov.

„Organizujeme aj obchodné misie. Slovenským podnikateľom z určitého sektora sprostredkujeme návštevu konkrétnych podnikov na maďarskej strane, v ktorých sa môže rozvíjať potenciálna spolupráca. Slovenský podnikateľ v Maďarsku a naopak maďarský na Slovensku môže v prevádzke svojho potenciálneho partnera vidieť jeho prácu,“ vysvetlil vedúci projektu Jakub Varga, manažér medzinárodných aktivít NARMSP.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA