Spor Slovenska s Komisiou o poštu pokračuje

Komisia začala proti Slovensku konanie z dôvodu monopolizácie hybridnej pošty. Do dvoch mesiacov musíme dať Bruselu odpoveď, ako chceme ukončiť porušovanie európskych predpisov.

Komisia začala zaslaním výzvy proti Slovensku konanie vo veci porušenia právnych predpisov. Predmetom sporu je zákon z jari tohto roku, ktorý rozšíril monopol Slovenskej pošty na oblasť tzv. hybridnej pošty.

Už 7. októbra 2008 Komisia vydala záväzné rozhodnutie, v ktorom slovenskú vládu vyzvala, aby hybridnú poštu otvorila hospodárskej súťaži. Do 8. novembra sme mali informovať Komisiu o prijatých opatreniach. Keďže to Slovensko neurobilo, Komisia začala konanie. Teraz musíme poskytnúť odpoveď do dvoch mesiacov, v opačnom prípade bude Brusel postupovať ďalej právnymi krokmi.

Slovenská pošta a štát už pred časom oznámili, že sa chcú proti októbrovému rozhodnutiu Komisie odvolať. Odvolanie však nemá odkladný účinok, preto ho Komisia nepovažuje za dôvod nevykonania rozhodnutia. Rozhodnutie Bruselu zo 7. októbra má priamy účinok a je priamo uplatniteľné vnútroštátnymi súdmi. Podľa komisárky pre konkurenciu Neelie Kroes to znamená, že súkromní prevádzkovatelia „sa medzitým môžu opierať o rozhodnutie Komisie zo 7. októbra a pokračovať vo svojom podnikaní v oblasti hybridnej pošty“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA