Technologické organizácie kritizujú podporu výskumu v EÚ

Výskumné a technologické organizácie (RTO) vyzvali Európsku komisiu, aby boli verejné prostriedky investované do výskumu v EÚ distribuované a duševné vlastníctvo riadené takým spôsobom, ktorý umožní účasť všetkých kľúčových hráčov – vrátane RTO, univerzít a malých a stredných podnikov.

„Výskum a vývoj majú ekonomickú cenu, ktorú treba kryť“, vyhlásil výkonný výbor EARTO, obchodného združenia výskumných a technologických organizácií v Európe. V deklarácii Komisiu vyzýva, aby prehodnotila 20% limit na preplácanie režijných nákladov, zavedený v Spoločných technologických iniciatívach (JTI) – celoeurópskych verejno-súkromných výskumných partnerstvách.

RTO, univerzity, malé a stredné podniky a iní „sa otočia chrbtom k JTI“, ak budú podmienky fungovania nerealistické, pretože nik nebude chcieť pracovať „s vopred určenou stratou“ varuje výbor. Deklarácia podčiarkuje, že RTO majú režijné náklady, ako sú štrukturálne či administratívne výdavky, ekvivalentné 100% a viac priamych projektových nákladov. Aj univerzity a MSP väčšinou prekračujú 20% limit.

EARTO okrem toho upriamuje pozornosť na „obavy z nesprávne navrhnutej politiky IPR (práv duševného vlastníctva)“, napríklad v prvej výzve na predloženie návrhov na Inovatívne medicínske iniciatívy (IMI). Mnohé RTO, univerzity a MSP na nej začiatkom leta odmietli participovať.

Politika riadenia práv duševného vlastníctva bola v IMI „trochu nerozumne naklonená v prospech záujmov priemyslu“, tvrdí generálny tajomník EARTO Christopher Hull. Poznamenal, že zmenu politiky IPR žiadala po výzve aj skupina členských krajín.

Takéto „nerealistické“ podmienky financovania a IPR znižujú ochotu mnohých najlepších výskumných kapacít zapojiť sa do výskumno-vývojových programov JTI a hatia dosiahnutie Lisabonských cieľov, varuje EARTO.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA