“Vzájomné uznávanie” rizikových kapitálových fondov

Európska komisia navrhuje, aby národné autority pristúpili k vzájomnému uznávaniu rizikových kapitálových fondov. Dôvodom je, že prístup malých firiem k takýmto fondom výrazne pomáha ich podpore. Tieto fondy sa významne podieľajú aj na vytváraní nových pracovných miest.

Krátka správa

Rizikové kapitálové fondy “čelia príliš mnohým problémom”, konštatuje Komisia vo svojej novej správe. V dokumente publikovanom 7. januára 2008 poznamenáva, že trh s rizikovým kapitálom je “fragmentovaný pozdĺž národných línií a administratív, regulácií a daňových pravidiel.” Dôsledkom toho je, že cezhraničné investovanie sa stáva značne komplikovaným.

“Komisia pozýva členské krajiny, keď budú revidovať súčasnú alebo vytvárať novú legislatívu, aby povolili cezhraničné operácie a zvážili vzájomné uznávanie rizikových kapitálových fondov.” Dodáva, že navrhované riešenie “znamená, že národné autority by mali mať navzájom akceptovateľné úrovne kontroly a transparentnosti rizikových kapitálových fondov.” Exekutíva EÚ tvrdí, že takéto typy fondov sú “životne dôležité pre financovanie a rast inovatívnych malých firiem.”

Nedávno publikovaná štúdia, konštatuje, že rizikové kapitálové fondy pomohli v období 2000 – 2004 k vytvoreniu milióna nových pracovných miest. Investície sa zvýšili mnohonásobne. Zatiaľ čo v roku 1995 predstavovali 5,5 mld. eur, v roku 2004 dosiahli hodnotu 36,9 mld. eur. Štúdiu vypracovala Technická univerzita v Mníchove. Objednávateľom výskumu bola Európska asociácia súkromného a rizikového kapitálu.

Podľa princípu vzájomného uznávania, každý tovar, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vyrobený v jednom členskom štáte EÚ, môže byť predávaný v ktoromkoľvek inom členskom štáte. Dokonca aj keď sa takéto výrobky technicky a kvalitatívne odlišujú, nemôže byť ich predaj zakázaný na žiadnom mieste v EÚ. Tento princíp bol ustanovený na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Ten v roku 1979 rozhodol v kauze Cassis de Dijon. Vytvorený precedens sa stal silným nástrojom pre vytváranie jednotného európskeho trhu tovarov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA