60 mil. eur na cezhraničnú spoluprácu s Rakúskom

Nová kohézna politika tiež podporuje cezhraničnú spoluprácu Slovenska s okolitými krajinami. Vláda včera súhlasila s dokumentom, ktorý Rakúsko a Slovensko zašlú do Bruselu na schválenie.

Pozadie

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) uspelo včera vo vláde s návrhom operačného programu (OP) cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovenská republika  2007-2013. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa bude program riadiť z Rakúska. Z EÚ v rámci tretieho cieľa novej kohéznej politiky sa pre program vyčlenilo takmer 60 mil. eur, 18% bude predstavovať spolufinancovanie z národných zdrojov Rakúska a Slovenska.

Ide o pokračovateľa programov INTERREG IIIA (2004-2006) a INTERREG -PHARE CBC na rakúsko-slovenskej hranici.

MVRR v správe uvádza, že návrh z 11. mája 2007 predstavuje finálny návrh programového dokumentu.  Na jeho spracovaní sa podieľala pracovná skupina (task-force), ktorej členmi okrem zainteresovaných rezortov, technického sekreteriátu boli aj Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj a ďalšie partnerské organizácie. Za Rakúšanov to boli Úrad spolkového kancelára, spolkové krajiny Burgenland, Dolné Rakúsko (Niederösterreich) a Viedeň (Wien). Skupina mala navrhnúť a prediskutovať systém a štruktúru implementácie budúceho  programu.

Otázky

Program po svojom schválení EK bude predstavovať základný rámec pre čerpanie prostriedkov z Európskeho fondu  pre regionálny rozvoj na aktivity slovensko-rakúskej spolupráce.

Správa MVRR uvádza, že oproti predchádzajúcemu programu (2004 – 2006) sa zredukoval počet priorít a širšie  sa definovali aktivity v záujme pre väčšiu flexibilitu prípadného presunu finančných prostriedkov.

Z hľadiska koncepcie prípravy projektov bude v programoch cezhraničnej spolupráce v novom období uplatňovaný princíp tzv. vedúceho partnera (lead partner principle), ktorý predstavuje oproti súčasnému stavu podstatnú zmenu. Vedúci partner alebo hlavný projektový žiadateľ podpíše zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Riadiacim orgánom, zodpovedá  za implementáciu celého projektu a zároveň obdrží od Riadiaceho orgánu príspevok z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj  bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádza. Tieto prostriedky následne  na základe dohody presúva svojmu partnerovi, resp. partnerom.

Ciele, priority a cieľové skupiny programu

Budovanie živého a na znalostiach založeného regiónu, sociálne a environmentálne atraktívneho, ktorý bude zohrávať dôležitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi
Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko-Slovensko 2007-2013

OP cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskou republikou 2007-2013 sa chce “podieľať na budovaní regiónu so živými a na znalostiach založenými ekonomikami, sociálne a environmentálne atraktívny, ktorý bude zohrávať dôležitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi.”

Prioritná os 1: Učiaci sa/znalostný región a ekonomickú konkurencieschopnosť

 • 1.1    Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológií a vývoja

Hlavné cieľové skupiny:

 • Malé a stredné podniky (MSP)
 • Inovačné a technologické centrá (parky a inkubátory)
 • Výskumné inštitúcie
 • Univerzity

 • 1.2    Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu

Hlavné cieľové skupiny:

 • Verejné a súkromné kultúrne inštitúcie
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Regionálne a lokálne orgány
 • Prihraničné združenia
 • Malé a stredné podniky (MSP) v oblasti turizmu
 • Turistickí operátori
 • Turistické informačné centrá
 • Regionálne a lokálne orgány

 • 1.3    Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce

Hlavné cieľové skupiny:

 • Národné a regionálne orgány zodpovedné za trh práce  
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Malé a stredné podniky (MSP)
 • Študenti

 • 1.4    Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)

Hlavné cieľové skupiny:

 • Inštitúcie  poskytujúce   zdravotnícke služby
 • Inštitúcie poskytujúce sociálne služby
 • Inštitúcie poskytujúce starostlivosť o deti, základné, stredné školy a univerzity

Prioritná os 2: Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj

 • 2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)

Hlavné cieľové skupiny:

 • Inštitúcie zodpovedné za verejnú dopravu
 • Orgány zodpovedné za životné prostredie
 • Výskumné inštitúcie, univerzity
 • Dopravné aliancie

 • 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný regionálny manažment

Hlavné cieľové skupiny:

 • Lokálne  a regionálne inštitúcie
 • Regionálne rozvojové agentúry
 • Mimovládne organizácie
 • Záujmové združenia

 • 2.3 Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených území

Hlavné cieľové skupiny:

 • Inštitúcie zodpovedné za riadenie chránených krajinných oblastí
 • Lokálne  a regionálne inštitúcie
 • Regionálne rozvojové agentúry
 • Mimovládne organizácie
 • Vlastníci pôdy v chránených krajinných oblastí

 • 2.4    Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík

Hlavné cieľové skupiny:

 • Producenti a užívatelia energie
 • Lokálne  a regionálne inštitúcie
 • Orgány zodpovedné za civilnú ochranu
 • Mimovládne organizácie
 • Záujmové združenia

Prioritná os 3: Technická pomoc


Tab. finančných prostriedkov programu pre jednotlivé prioritné osi
Komunitné financovanie (eur)
Národné verejné financovanie (eur) Celkové financovanie (eur)
Miera spolufinancovania
Prioritná os 1 ERDF 27 193 987 4 798 939 31 992 926
85%
Prioritná os 2 ERDF 29 117 987 5 138 468 34 256 455 85%
Prioritná os 3 ERDF 3 594 381 3 594 381 7 188 762
50%
Spolu 59 906 355 13 531 788
73 434 143
82%

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA