Ako sa rozdelia eurofondy

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh dokumentu, ktorý definuje spôsob využitia prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013.

 

Krátka správa

Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky 2007 – 2013 (NSRR), ktorý predstavuje rámcový programový dokument Slovenska pre využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v budúcom programovom období, je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pripomienkové konanie prebieha od 16. februára 2006 do 1. marca 2006.

NSRR definuje dlhodobú víziu rozvoja Slovenska, stratégiu na roky 2007 – 2013, v rámci ktorej stanovuje národné priority na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ, ako aj návrh členenia stratégie na operačné programy a ich financovanie.

Dokument vypracovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci so zúčastnenými rezortmi, samosprávnymi krajmi a v diskusii s ostatnými partnermi. Materiál si môžete stiahnuť na stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Objem prostriedkov, ktoré bude môcť Slovensko čerpať zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v roku 2007 – 2013 sa oproti obdobiu 2004 – 2006 výrazne zvýši.

S cieľom dosiahnuť čo najefektívnejšie a najúčinnejšie využitie týchto prostriedkov budú intervencie z fondov tematicky koncentrované do troch strategických priorít: Infraštruktúra a regionálna dostupnosť; Inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika a Ľudské zdroje a vzdelávanie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA