Bratislavská konferencia o nových nástrojoch kohéznej politiky

Konferencia v Bratislave, organizovaná Európskou investičnou bankou a Európskou komisiou, predstaví nové iniciatívy EÚ v kohéznej politike.

Konferencia „Nová generácia nástrojov v európskej regionálnej politike“ predstaví nové iniciatívy EÚ – JASPERS, JEREMIE a JESSICA. Uskutoční sa 15. – 16. októbra 2008 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave, organizátormi sú Európska investičná banka v spolupráci s Európskou komisiou. Konferencia je venovaná záujemcom zo všetkých členských štátov EÚ zo súkromného ako aj z verejného sektora.

Zefektívnenie kohéznej politiky
Verejní činitelia sú progresívne konfrontovaní potrebou rastúcich investícii a zároveň musia čeliť faktu, že dostupné zdroje sú čoraz vzácnejšie. To podčiarkuje nutnosť využívania dostupného financovania v správnom čase a na správnom mieste, ako aj potrebu nachádzania doplnkových zdrojov investícií.
V snahe ďalej zefektívniť fungovanie kohéznej politiky vyvinula Európska komisia, v spolupráci s EBRD, CEB a bankovou skupinou KfW, sériu nástrojov JASPERS, JEREMIE a JESSICA. Sú určené na podporu príprav projektov, aj na zvýšenie využívania finančných nástrojov v kontexte kohéznej politiky. Tieto tri nástroje môžeme nájsť pod spoločnou skratkou „3Js“. 3Js patria k iniciatívam EÚ v oblasti novej kohéznej politiky, ktorých memorandum bolo podpísané medzi bankami a EK 30. mája 2006.

  • JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions / Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) – hlavným cieľom programu, ktorý je výsledkom spolupráce Európskej komisie, Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) je zabezpečiť vysokú technickú  kvalitu projektov zameraných najmä na oblasť dopravy a životného prostredia.
  • JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises / Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky) – program je výsledkom spolupráce Európskej komisie a Európskeho investičného fondu (EIF), ktorý je súčasťou  Európskej investičnej banky (EIB). Hlavným cieľom programu je podpora malých a stredných podnikov prostredníctvom revolvingových fondov.
  • JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas / Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach) – program je výsledkom spolupráce Európskej komisie, Európskej investičnej banky (EIB) a Výboru Európskej rozvojovej banky (CEB) je určená na podporu projektov trvalo udržateľného rastu v mestách.

Medzi prednášajúcimi na konferencii vystúpia Prezident EIB Philippe Maystadt, komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner, slovenský minister financií  Ján Počiatek, výkonní riaditelia partnerských inštitúcii ako aj EIB manažéri a experti.
Konferencia sa bude zaoberať regionálnym rozvojom, finančným inžinierstvom a štrukturálnymi fondmi, technickou pomocou, financovaním MSP a udržateľným rozvojom mestských oblastí.
Viac informácií o konferencií a možnosť registrácie, ktorá trvá do 8. októbra 2008, nájdete na  www.eib.org/events

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA