Česi na eurofondy sofistikovane

Jedno z českých ministerstiev zodpovedných za programy štrukturálnej pomoci 2007-2013 upúšťa od klasického systému podávania žiadostí. O inovatívnych prístupoch uvažuje aj slovenské MVRR.

Pozadie

Česká republika (rovnako ako Slovensko) zatiaľ nemá konečné požehnanie Bruselu k národnému strategickému referenčnému rámcu a pätnástke operačných programov. Očakáva, že rozhodnutie Bruselu padne s najväčšou pravdepodobnosťou v máji 2007.

Otázky

České ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) gestoruje Operačný program Podnikanie a inovácie (OPPI). V rámci neho 1. marca vyhlásilo prostredníctvom sprostredkovateľských orgánov (SO/RO, agentúry CzechInvest, CzechTrade) prvé výzvy v programoch Rozvoj a Marketing, ktoré sú súčasťou operačného programu.

Hovorkyňa CzechInvestu, Alžbeta Hosanová pre EurActiv.sk potvrdila, že ideálne by bolo spúšťať  výzvy s oficiálnym požehnaním Bruselu, avšak MPO volí tento prístup pri týchto najmenej konfliktných súčastiach OPPI a neočakáva pri rokovaniach výrazne zmeny v súčasnom programovacom dokumente. Novinkou je, že výzvy sa podávajú prostredníctvom internetu. Výzvy sa zameriavajú na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a nákup nových technológií. V rámci OPPI budú podnikatelia v období 2007 – 2013 čerpať viac ako 83 mld. českých korún (takmer 100 mld. Sk).  

Na základe nového systému žiadatelia svoju žiadosť zasielajú zodpovednému SORO (CzechInvest v prípade programu Rozvoj a CzechTrade pre program Marketing) prostredníctvom elektronického účtu – tzv. e-Account. Na stránke CzechInvestu si žiadateľ zriadi vlastný– tzv. Master účet, prostredníctvom ktorého bude môcť podávať projektové žiadosti. Podávanie elektronickej žiadosti ale vyžaduje elektronický podpis žiadateľa. Žiadosť sa podáva v dvoch krokoch. Prvým z nich je vyplnenie tzv. registračnej žiadosti. Ak SO/RO potvrdia jej úspešnú registráciu (dôjde ku kontrole formálnych náležitostí žiadosti, jej prijateľnosti a ekonomickému hodnoteniu žiadateľa), musia žiadatelia podať úplnú žiadosť, a to opäť elektronicky.

Pozície:

Podľa generálneho riaditeľa CzechInvestu Tomáša Hroudu „má aplikácia e-Account mnoho výhod. Systém sa ľahko ovláda a nevyžaduje žiadne špeciálne programové vybavenie. Počas vyplňovania formuláru upozorňuje žiadateľa na chyby, takže odpadajú problémy s následným odstraňovaním formálnych nedostatkov“.

Riaditeľ divízie rozvoja podnikanie CzechInvestu a jeden z autorov elektronického účtu Luboš Lukasík uvádza: „Chceli sme, aby žiadateľ nemusel vyplňovať stohy zbytočných papierov. V minulosti neboli výnimkou niekoľkostostranové projekty vrátane mnohých povinných kópií a len formálna kontrola žiadosti zabrala jednému pracovníkovi minimálne pol dňa.“

Na konferencii „Európske fondy a Slovensko v programovom období 2004 – 2006“ 15. marca MVRR SR prvý raz priebežne hodnotilo uplynulé programové obdobie spoločne so všetkými zainteresovanými riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi. Podľa slov ministra výstavby Mariana Janušeka i Jána Rudolfa, generálneho riaditeľa sekcie stratégie rozvoja regiónov MVRR SR sa na Slovensku bude uplatňovať “pravidlo 3 Z“ – čo pokrýva zjednodušenie administrácie, zjednotenie procedúr v rámci všetkých riadiacich a sprostredkovateľských orgánov a zefektívnenie celého programového riadenia, čo má hlavne odbúrať zdĺhavosť hodnotiaceho procesu projektov. Rudolf na včerajšej konferencii avizoval elektronický formulár žiadostí a obmedzenie počtu povinných príloh na minimum aj pri riadení eurofondov v rokoch 2007-2013 na Slovensku.„Krabice projektov a 7 kópií“ by sa mali stať v budúcich rokoch už len spomienkou na minulosť.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA