Dotazníkový prieskum o informovaní o EÚ v regióne Banskej Bystrice

REIC Banská Bystrica, ktoré je súčasťou regionálnej siete Europe Direct, uskutočnilo prieskum medzi občanmi a návštevníkmi informačného centra s cieľom zistiť ich názory, postrehy a požiadavky v oblasti informovanosti o záležitostiach Európskej únie a zároveň s cieľom zlepšiť úroveň služieb, ktoré REIC Banská Bystrica poskytuje pre svoje cieľové skupiny v regióne Banská Bystrica.

Výsledky tohto prieskumu použijú manažéri centra na svoju sebareflexiu a následné opatrenia na uspokojenie potrieb návštevníkov a užívateľov služieb informačného centra.

Z prieskumu vyplynuli viaceré skutočnosti, ktoré môžu byť východiskom pre zefektívnenie komunikácie medzi inštitúciami Európskej únie a občanmi. Z toho dôvodu REIC Banská Bystrica poskytne výstupy z dotazníkového prieskumu Zastúpeniu Európskej Komisie a Európskemu Parlamentu na Slovensku.

Anketový dotazník vyplnilo 90 respondentov počas mesiacov september až december 2005. Boli medzi nimi zastúpení respondenti zo všetkých cieľových skupín, ktoré REIC Banská Bystrica oslovuje. Odpovedali spolu na desať otázok, z ktorých 3 boli otvorené a určené na vyjadrenie názoru na konkrétnu problematiku.

Z prieskumu vyplýva, že občania najviac informácií o Európskej únii získavajú z internetových stránok (30,5 % respondentov), televízie a tlače (po 26,5 % respondentov). Školenia a kurzy na získanie požadovaných informácií využíva len 6,6 % opýtaných.

Na otázku, o aké oblasti sa respondenti najviac zaujímajú, najviac z nich, 16 % uviedlo budúcnosť Európskej únie. Ekonomika a zavádzanie eura je najzaujímavejšia pre 14,5 % respondentov. Nasleduje problematika podnikania v Európskej únii s 13,8 % a regionálny rozvoj s 12,8 %. Sociálna politika je dôležitá pre 7,7 % respondentov. Témy ako ďalšie rozširovanie EÚ, obrana a bezpečnosť, inštitúcie a orgány EÚ, či Ústavná zmluva sú pre občanov oveľa menej zaujímavými oblasťami, keď napríklad o rozširovanie EÚ sa zaujíma 5,1 % a o problematiku ústavnej zmluvy dokonca len 2 % opýtaných.

Dotazníkový prieskum sledoval aj kvalitatívne a kvantitatívne aspekty informovanosti o Európskej únii a to dostupnosť a kvalitu poskytovaných informácií a taktiež ich množstvo a aktualizáciu. Dostupnosť informácií hodnotili respondenti priemernou známkou 2,34 z päťstupňovej škály, kvalita poskytovaných informácií dostala priemernú známku 2,31. Podobné hodnotenie, 2,44 sa ušlo aj pre množstvo poskytovaných informácií a ich aktualizácia je ocenená známkou 2,55.

Respondenti prieskumu mali taktiež určiť, v ktorých oblastiach je informovanie o Európskej únii nedostatočné a teda by sa malo zlepšiť. Najčastejšie spomínané témy a oblasti v dotazníkoch boli štrukturálne fondy, regionálna politika, podnikanie v EÚ, štúdium a práca v EÚ. Niektorí respondenti vyjadrili názor, že informácií, ako aj zdrojov je dostatočné množstvo, ale zo strany občanov nie je o ne dostatočný záujem. Menej často vyskytujúce sa odpovede smerovali do oblasti prognózovania budúcnosti Európskej únie, euroobčianstva, či obrany a bezpečnosti.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA