ESF 2007-13: 50 miliárd a dva programy pre všetky regióny

V rámci ESF dostáva Slovensko k dispozícii takmer 1,5 mld. eur (50 mld. Sk) na podporu vzdelávania a zvyšovanie zamestnanosti.

Pozadie 

Počas rokov 2007–13 budeme využívať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF) na celom území SR rozdeleného do dvoch cieľov – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Prvý cieľ je zameraný na všetky regióny Slovenska okrem Bratislavského kraja s HDP nižším ako priemer EÚ, do druhého cieľa patrí iba Bratislavský kraj, ktorý je ekonomicky najsilnejším regiónom krajiny a podľa aktuálneho regionálneho porovnania sa radí aj medzi 50tku najbohatších regiónov Únie.

Otázky

Konvergujúce regióny dostanú 1,464 mld. eur (toho času 49,2 mld. korún), Bratislave je určený menší balík, v ktorom je 35,6 mil. eur (1,2 mld. Sk).

ERDF ESF KF
Cieľ Konvergencia 5 548 862 858 1 464 000 000 3 898 738 563
Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
413 415 373 35 603 156

                                                                                            
Opatrenia spolufinancované ESF sú rozdelené v rámci dvoch operačných programov:

  • Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
  • Operačný program Vzdelávanie.

Prvý riadi Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, druhý program Ministerstvo školstva SR.

  • Program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) bude podporovať rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít. Má štyri prioritné osi, dve zamerané na mimobratislavské regióny a jeden pre región hlavného mesta. Technická pomoc sa použije na riadenie, implementáciu, hodnotenie a audit.

1. Podpora rastu zamestnanosti
2. Podpora sociálnej inklúzie
3. Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja
4. Technická pomoc.

V rámci implementačného mechanizmu OP sa počíta s dvoma  sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom. Sú nimi Sociálna implementačná agentúra (zodpovedná za osi 1, 3 a čiastočne 4) a Fond sociálneho rozvoja, ktorý bude implementovať prioritnú os 2.

Finančná alokácia na OP ZaSI pre programovacie obdobie 2007 – 2013 je stanovená na 881 mil. eur.

  • Operačný program Vzdelávanie

Operačný program Vzdelávanie, ktorému velí ministerstvo školstva bude mať tiež dva sprostredkovateľské orgány – Agentúru MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR. MZ dostane pod svoje krídla opatrenie podporujúce celoživotné vzdelávanie v zdravotníckom sektore. Vzdelávanie bude mať k dispozícii 617,801 miliónov eur, ktoré sa využijú v týchto 5 prioritných osiach.

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
2. Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp vedomostnej spoločnosti
3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
5. Technická pomoc

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA