ESF: Brusel posudzuje opatrenia pre zlepšenie riadenia eurofondov

Rezort práce predložil do vlády informáciu o odstraňovaní nedostatkov, na ktoré upozornili európski audítori po kontrolách riadenia ESF v minulom roku.

Krátka správa

18. apríla 2007 zaslalo ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny EK nový akčný plán EK, ktorý má riešiť systémové chyby v riadiacich a kontrolných procesoch Európskeho sociálneho fondu. V prípade, ak EK akceptuje navrhované zmeny, uvoľní platby pre dopytové projekty financované z ESF.

EK vykonala vlani na Slovensku 3 audity:

  • pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje: 29.5. – 2.6.2006,
  • pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava cieľ 3: 23.10. – 27.10.2006
  • pre Iniciatívu Spoločenstva EQUAL: 5. – 9.12. 2006.

Za prostriedky ESF pre uvedené programy zodpovedá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako ich riadiaci orgán (RO). V systéme ESF vystupuje aj Ministerstvo školstva SR, ktoré je v opatreniach pre vzdelávanie sprostredkovateľským orgánom, Ministerstvo financií SR je platobným orgánom a orgánom vykonávajúcim vzorkové kontroly. Najvyšší kontrolný úrad SR vydáva prehlásenia o ukončení pomoci a Fond sociálneho rozvoja je konečným prijímateľom národných projektov a vykonáva administratívne kontroly.

„Prevažná väčšina identifikovaných nedostatkov bola dôsledkom poddimenzovaných personálnych kapacít a rovnako i plnenie opatrení Akčného plánu je úzko previazané so zvýšením administratívnych kapacít na riadiacom orgáne. V prípade nezabezpečenia primeraných administratívnych kapacít bude ohrozené nielen plnenie opatrení aktualizovaného Akčného plánu, ale aj riadne plnenie úloh riadiaceho orgánu, čoho dôsledkom bude zrušenie buď časti pomoci alebo celej pomoci z Európskeho sociálneho fondu“, uvádza správa ministerky Tomanovej. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA