Eurofondy: cezhraničná a územná spolupráca

Slovensko má možnosť čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ aj mimo „klasických“ jedenástich operačných programov. Časť z nich je zameraná na rozvoj spolupráce medzi európskymi regiónmi z členských, ale aj susedných krajín.

V EÚ fungujú už dlhší čas programy zamerané na spoluprácu v regiónov v pohraničí i širšom zázemí členských krajín. V rokoch 2007-2013 má Slovensko pozdĺž svojich hraníc 5 programov cezhraničnej spolupráce – 4 na vnútornej hranici a 1 na vonkajšej. Nadnárodnú spoluprácu pokrývajú dva ďalšie programy relevantné pre Slovensko – Central Europe 2007-2013 a Southeast Europe 2007-2013. Pre medziregionálnu celoeurópsku spoluprácu je tu program INTERREG IVC. Asistuje im program INTERACT II.

Európska územná spolupráca je novým samostatným cieľom kohéznej politiky Európskej únie, vychádzajúcim zo skúseností Interregu a programov cezhraničnej spolupráce. Podporou spolupráce regiónov z rôznych členských štátov sa má byť dosahovaná vyrovnaná integrácia – integrovaný územný rozvoj, posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.

Hlavné ciele cezhraničnej spolupráce v programovom období 2007 – 2013 podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. Júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja:

 • rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností prostredníctvom spoločných stratégií trvalo udržateľného územného rozvoja, a najmä prostredníctvom podpory podnikania, najmä rozvoja MSP, cestovného ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu;
 • podporu a zlepšenia spoločnej ochrany a správy prírodných a kultúrnych zdrojov, ako aj prevencie prírodných a technických rizík;
 • podporu prepojenia medzi mestskými a vidieckymi oblasťami;
 • zníženie izolovanosti zlepšením prístupu k dopravným, informačným a komunikačným sieťam a službám, ako aj cezhraničných vodných, odpadových a energetických systémov a zariadení;
 • rozvoj spolupráce, kapacity a spoločného využívania infraštruktúr, najmä v zdravotníctve, kultúre, cestovnom ruchu a školstve.

Pri projektoch cezhraničnej spolupráce sa vyžaduje:

 • spoločné vypracovanie projektu,
 • spoločná implementácia,
 • spoločná účasť osôb na projekte,
 • spoločné financovanie.

Programy majú

 • podstatne menej priorít (nepodporovať z mála všetko)
 • čo najširšie definované aktivity.

Najvýraznejšou zmenou je princíp tzv. vedúceho partnera (lead partner). Vedúci partner alebo hlavný projektový žiadateľ podpíše zmluvu o poskytnutí NFP s Riadiacim orgánom, zodpovedá  za implementáciu celého projektu a zároveň prijme od Riadiaceho orgánu všetky finančné prostriedky bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádza. Tieto prostriedky následne na základe dohody presúva svojmu partnerovi, resp. partnerom.

Riadiace úlohy štátov ostali nemenné s výnimkou štvorstranného programu ENPI (Európsky nástroj susedstva a partnerstva), kde pribudla nová úloha Maďarsku.

V utorok na budúci týždeň prinesieme informácie o prvom z tejto skupiny OP, INTERACT II 2007-2013.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA