Eurofondy: Komisia vrátila návrh NSRR, vláda ho upravuje

Dnes vláda rokovala o úpravách NSRR na roky 2007 – 2013 v nadväznosti na námietky EK. Zmeny sa dotknú viacerých z 11 operačných programov.

Pozadie:

Koncom februára sa začali rokovania Slovenska s Európskou komisiou k Národnému strategickému referenčnému rámcu SR na roky 2007 – 2013. Po oficiálnych negociáciách vrátila Komisia v rámci systému SFC 2007 návrh NSRR ministerstvu výstavby na prepracovanie.

Otázky: 

MVRR predkladalo do vlády tie pripomienky, ktoré si vyžadujú zmeny v dokumente, ktoré je potrebné schváliť vládou SR. Ide o:

 • Návrh Operačného programu Životné prostredie,
 • Návrhu Operačného programu Technická pomoc,
 • Návrhu Operačného programu Informatizácia spoločnosti,
 • horizontálne priority Marginalizované rómske komunity
 • úpravu spôsobu výpočtu vyčlenenia finančných prostriedkov na technickú pomoc
 • a dopracovanie prílohy „Inovatívne finančné nástroje“.
 • OP Životné prostredie

V súvislosti s OP EK zdôraznila, že Slovensko musí preukázať ako štrukturálne fondy a Kohézny fond prispejú k implementácii environmentálneho acquis a k dosiahnutiu súladu s ním. Zároveň EK poukázala na obmedzenosť finančných zdrojov v rámci OP Životné prostredie (OP ŽP) pre implementáciu investične náročného environmentálneho acquis. Berúc do úvahy výšku alokácie na OP ŽP, načrtla EK možnosť preskúmať a zvážiť presun niektorých aktivít do iných operačných programov.

S cieľom predísť komplikáciám pri negociáciách o OP ŽP a garantovať splnenie záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení k EÚ a z environmentálneho acquis považuje vláda za potrebné začleniť do návrhu uznesenia vlády SR úlohu pre ministra životného prostredia SR zabezpečiť potrebu plnenia záväzkov vyplývajúcich z environmentálneho acquis  pri tvorbe východísk ŠR, jeho návrhu a úpravách, a to priebežne v období 2007 – 2013. 

 • OP Technická pomoc

Komisia odporúča oddeliť activity a finančné alokácie pre cieľ Konvergencia a  cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Reagujúc na tento argument MVRR navrhuje niekoľko alternatív na finančné pokrytie aktivít cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

 • OP Informatizácia spoločnosti

EK namietala, že návrh programu bol predložený ako jednocieľový OP pre cieľ Konvergencia, avšak bude financovať aktivity na celom území SR. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje financovať aktivity Operačného programu Informatizácia spoločnosti na území cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť z prostriedkov štátneho rozpočtu.

 • Rómska problematika

Je to jedna z kľúčových pripomienok EK k celému NSRR a žiada si doplnenie zo strany SR. 

 • Technická pomoc

Celková suma na technickú pomoc nesmie presiahnuť 4% z celkovej sumy pridelenej na cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (RKZ). V nadväznosti na dodatočné konzultácie zo strany Európskej komisie bolo potrebné upraviť spôsob výpočtu vyčlenenia finančných prostriedkov na technickú pomoc, ktorý bude potrebné zohľadniť v texte NSRR a operačných programov.

Horizontálne aktivity pre cieľ RKZ v rámci OP Technická pomoc budú financované (na základe uplatnenia princípu pro rata) z prostriedkov štátneho rozpočtu v celkovej sume 4 725 122 EUR v rokoch 2007 – 2015, uvádza vláda v schválenom dokumente.

 • Inovatívne finančné nástroje

EK žiada jeho zásadné prepracovanie oproti pôvodnej verzii, ktorý schválial vláda v decembri 2006.

Po upravení v nadväznosti na pripomienky EK bude Návrh NSRR znova predložený EK a následne budú buď otvorené ďalšie kolá rokovaní alebo bude dokument schválený EK, pričom je potrebné uviesť, že v prípade NSRR Európska komisia neschvaľuje dokument ako taký, ale len zoznam operačných programov, finančné alokácie na jednotlivé operačné programy OP a adicionalitu.

Pozície:

“Po zapracovaní pripomienok treba dať zo štátneho rozpočtu o 28,5 milióna eur viac, aby Bratislavský kraj mohol čerpať peniaze aj z programu informatizácia či technická pomoc,” vysvetlil včera pre EurActiv i v dnešnej Pravde Miroslav Bátovský, hovorca MVRR SR. Zdôraznil však, že ide o sedemročné obdobie, teda ročne bude štát musieť vyčleniť viac o 125 až 180 miliónov korún.

Najzávažnejšia pripomienka sa týka operačného programu životné prostredie, kde záväzky Slovenska pri budovaní vodovodov, čistote ovzdušia alebo ochrane prírody totiž predstavujú až 6,3 miliardy eur a Komisii sa nepozdávalo, že program má pridelených len 1,8 miliardy eur (vyše 60 miliárd korún). Vláda včera odsúhlasila odpoveď, že delenie peňazí sa meniť nebude. “Objem peňazí pre životné prostredie zostáva na navrhovanej úrovni 1,8 miliardy eur. Doplnili sme však záväzok pre ministra životného prostredia, že potrebné peniaze zabezpečízo štátneho rozpočtu,” doplnil Bátovský.

Europoslanec Vladimír Maňka (SES) podčiarkuje význam zmenených pravidiel pre čerpanie eurofondov, ktoré platí od 1. mája 2007: „Pomôžu malým a stredným podnikom, školám, obciam, samosprávnym krajom, rozvojovým agentúram i výskumníkom. Prvýkrát v histórii EÚ budú môcť získať granty aj individuálni výskumníci,“ povedal v apríli pre týždenník Profit. Cieľom nových pravidiel je podľa neho vyššie čerpanie financií.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA