Eurofondy: nový zoznam oprávnenosti samospráv

Marian Janušek a MVRR začiatkom júna rozhodli o novom zozname obcí a ich oprávnenosti pre jednotlivé typy eurofondov.

Pozadie

Počas príprav programového obdobia 2007-2013 sa zdôrazňovala „územná koncentrácia“ prostriedkov. Tá by mala prispieť ku integrovaniu podporených aktivít z eurofondov do určitých “pólov”, teda  vopred stanovených menších území. To by malo mať väčší pozitívny rozvojový vplyv na ich zázemie.

Týmto sa Slovensko chce vyhnúť situácií, aby nedošlo ku “živelnému boju” o europeniaze, v ktorom si budú konkurovať malé obce, veľké dediny, či okresné a krajské mestá súčasne.

Otázky

Nový zoznam (starý platil necelý rok) vnáša istotu, odkiaľ (z ktorých fondov) môžu jednotlivé samosprávy čerpať prostriedky.

Niektoré samosprávy budú oprávnené čerpať zo štrukturálnych fondov – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF). Na tie sa vzťahujú operačné programy NSRR SR 2007-2013, najmä Regionálny operačný program. Iná skupina obcí bude čerpať z nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Program pre rozvoj vidieka SR 2007-2013).

V súvislosti s princípom územnej koncentrácie v Národnom strategickom referenčnom rámci na roky 2007 – 2013 stanovil minister výstavby a regionálneho rozvoja Janušek (SNS) 6. júna 2007 nový zoznam pre:

  • inovačné póly rastu a obce v ich záujmovom území,
  • kohézne póly rastu a obce v ich záujmovom území,
  • obce ležiacich mimo pólov rastu.

O čo vlastne sa jedná?

Na základe viacerých vstupných databáz (demografické štatistiky, údaje za školstvo, územné plánovanie, spoločné obecné úradovne a matriky, organizáciu osídlenia) sa teoreticky rozdelili mestá a obce do skupín inovačných a kohéznych pólov rastu.

Následne MVRR viedlo ďalšie rokovania a spresnenia so samosprávnymi krajmi. V rámci nich sa zoznamy čiastočne upravili, prevažne zvýšil sa počet obcí zaradenými medzi póly rastu i obcí v ich záujmovom území.

  • Inovačné póly rastu 

Jednoducho vyjadrené ide o krajské mesto, mesto so sídlom obvodu a mesto s bývalým sídlom okresu. Oproti prvému návrhu (72 inovačných pólov rastu) sa ich počet zvýšil o 10, z toho 78 inovačných pólov rastu je mimo Bratislavského kraja. Tento počet nekorešponduje s počtom okresov v rokoch 1996 – 2004.

Odborne sa definujú  “ako centrá osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu,osídlenia regionálneho významu v rámci jadrového pásma ťažiska osídlenia 1. stupňa, v rámci prímestského pásma ťažiska osídlenia 1. stupňa, či ako centrum osídlenia regionálneho až nadregionálneho významu ako jadro ťažiska osídlenia 2. stupňa.”

Záujmové územie inovačných pólov rastu je územie okolo týchto centier.

  • Kohézny pól rastu

Sem patria obce – určité mikroregionálne centrá, v ktorých sa súčasne nachádza matričný úrad, spoločný obecný úrad, ZŠ s prvým i druhým stupňom, bola tiež bývalou strediskovou obcou (stredisko osídlenia miestneho významu) a ZMOS ju zvažuje ju ako sídlo spoločného obecného úradu (spolu 92 obcí). Patria sem aj tie obce, ktoré majú strednú školu (spolu 9 obcí), prípadne majú viac ako 1500 obyvateľov (17 obcí v Prešovskom a Košickom kraji).

  • Čo s ostatnými?

Ostatné obce ležia podľa zoznamu mimo inovačných a kohéznych pólov rastu a sú oprávnené len pre čerpanie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD). Je to spolu 1503 obcí.

Tab. Súhrnný prehľad

Slovenská republika Počet obyvateľov (2004)
Počet obcí
1 Inovačné póly rastu 2 642 677 82
2 Kohézne póly rastu 1 819 978 891
1+2 Spolu póly (ESF, ERDF) 4 462 655 973
3 Obce v záujmovom území inovačných pólov rastu 266 413 415
4 Obce mimo pólov rastu a záujmových území 655 754 1 503
3+4 Podpora z EAFRD 922 167 1 918

Spolu
5 384 822 2 891

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA