Eurofondy: Prvá trojka so súhlasom Bruselu – Malta, Grécko a Rakúsko

Na aktuálne sedemročné obdobie schválila eurofondy EK ďalším dvom štátom, Grécku a Rakúsku.

Pozadie:

Do začiatku marca 2007 predložili Komisii už všetky členské štáty národné strategické referenčné rámce. Tá ich neustále nabáda, aby rokovania o nich čo najskôr uzavreli. Pri ich spracovaní museli všetky členské štáty dodržať smernice programového obdobia 2007-2013, ktoré obsahovali nasledovné ťažiskové témy:

 • inovácie, výskum a technologický vývoj, informačná spoločnosť,
 • ochrana životného prostredia, obnoviteľné energetické zdroje,
 • vytváranie väčšieho počtu a lepších pracovných miest.

Plány musia byť okrem toho úzko naviazané na národné plány reforiem, v ktorých sa nachádzajú opatrenia k uplatňovaniu Lisabonskej stratégie hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Viac informácii o európskej regionálnej politike nájdete tu.

Otázky:

 • Grécko – majster rýchleho vyjednávania

V marci absolvovala komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner viacdňovú pracovnú návštevu Grécka a jeho regiónov. Počas nej vystúpila na viacerých  podujatich venovaných regionálnej politike i finančnému sektoru a a rokovala mimo tiež s ministrom rozvoja Dimitrisom Sioufasom a primátorom Atén Nikitasom Kaklamanisom.

30. marca zablahoželala spoločne s komisárom pre sociálne otázky Vladimírom Špidlom gréckym úradom, že sa ako druhá členská krajina dokázala dohodnúť s Komisiou na svojom národnom pláne a prioritách pre politiku súdržnosti (kohézna politika) v rokoch 2007-2013. Grécko predložilo Bruselu svoj národný strategický rámec 23. januára 2007. Pri odovzdávaní rozhodnutia EK ohľadne priorít, indikatívnych ročných finančných alokáciách a zoznamu operačných programov gréckemu premiérovi Kostasovi Karamnlisovi Hübner uviedla:

„Toto je výsledok konštruktívneho partnerstva medzi gréckymi úradmi a Komisiou. Naznačuje začiatok novej éry, počas ktorej spoločne s Gréckom a jeho regiónmi optimálne nasadíme nástroje regionálnej politiky a výraznejšie dokážme byť občanom nápomocní. Investície EÚ menia Grécko v prospech jeho obyvateľov a hospodárskeho rozvoja. Pokrok v investíciách z prostriedkov fondov pre regionálny rozvoj a Kohézneho fondu ukazuje na obdivuhodnú prácu, ktorá tu bola vykonaná.“

Špidla poznamenal, že grécka stratégia naznačuje silné angažovanie sa za investície do podpory kvalitných ľudských zdrojov. Mimoriadnu pozornosť kladú na efektivitu verejnej a správy, ktorú plánujú aj výrazne reformovať.

Gréci chcú prostredníctvom štrukturálnych prostriedkov posilniť konkurencieschopnosť svojho hospodárstva, rozvíjať ľudské zdroje, ako aj vybudovať plnohodnotnú, operatívnu  hospodársku infraštruktúru, ako aj infraštruktúru životného prostredia a realizovať reformy vedúce k efektivite a modernizácii verejnej správy. Grécko dostane na základe návrhu finančného rámca z decembra 2004 eurofondy na najbližších 7 rokov vo výške 20,12 mld. eur. J

Jeho priority na toto obdobie sú:

 • Investície do produktívneho sektora;
 • Vedomostná spoločnosť a inovácie;
 • Zamestnanosť a sociálna súdržnosť;
 • Modernizácia inštitúcii (inštitucionálneho prostredia);
 • Atraktivita Grécka a jeho regiónov ako investičného prostredia, ako aj miesta pre prácu a život.

Tieto horizontálne priority plánuje Grécko realizovať prostredníctvom 13 operačných programov, z ktorých je 5 regionálnych a 8 tematických. 14. programom je technická asistencia.

 • Rakúsky NSRR

Rakúšania sa ako tretí dohodli s Komisiou na národnom pláne a prioritách pre politiku súdržnosti 2007-2013. V svojom NSRR popisujú ako investujú finančné prostriedky vo výške 1,461 mld. eur. Všetky rakúske regióny už sú podporované len v rámci druhého cieľa s výnimkou Burgenlandu.

Hübnerová je „rada, že rakúsky NSRR obsahuje zásadný záväzok k lisabonskej stratégii pre zamestnanosť a rast. Okolo 90 % investícii bolo vyčlenené na výdavky spojené s Lisabonom. Som si istá, že môžeme význame prispieť k zlepšeniu konkurencieschopnosti rakúskych regiónov“.

Podľa NSRR patrí medzi 4 hlavné rakúske priority v 2007–2013:

 • podpora konkurencieschopnosti regionálnych ekonomík,
 • podpora inovácii regionálnych ekonomík,
 • premena regiónov na príťažlivejšie zvýšenou kvalitou života
 • zlepšenie adaptability a kvalifikácie pracovnej sily v  krajine.

Rakúsko plánuje tieto štyri priority realizovať v 11 operačných programoch. Najchudobnejší, ale v poslednom čase sa veľmi dynamicky rozvíjajúci región Burgenland dostane prechodne ešte podporu z oboch fondov – ERDF a ESF, ostatné spolkové krajiny budú využívať len ERDF. ESF sa tu ocitne v horizontálnom operačnom programe pre všetky regióny okrem Burgenlandu. EK zaslali Rakúšania svoj NSRR ešte 30. novembra 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA