V4, Bulharsko a Rumunsko o nových eurofondoch

Minulý týždeň sa stretli čelní predstavitelia rezortov krajín Višegrádu a nových členov Únie zodpovední za eurofondy.

Pozadie

Členské krajiny EÚ finišujú v prípravách na nové programové obdobie čerpania eurofondov v rámci novej kohéznej politiky.

Do 2. júla 2007 sa výsledková tabuľka Komisie zaplnila s uzavretými národnými strategickými referenčnými rámcami už pri 16 členských štátoch. Rokovania s Komisiou ešte nemajú uzavreté Belgicko, Estónsko, Írsko, Česká republika, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Slovensko, Fínsko, Veľká Británia a Švédsko.

Konkrétne operačné programy má zatiaľ schválené Rakúsko – 8 z 9, Malta a Dánsko (tieto štáty budú mať pre eurofondy len jeden operačný program).

Česko už spustilo niektoré výzvy z OP zameraného na podporu podnikania a spúšťa operačný program pre životné prostredie.

25. – 26. júna sa stretli v Sielnici pri Sliači ministri zodpovední za regionálny rozvoj krajín Višegrádskej 4 spoločne s kolegami z Bulharska a Rumunska.

Otázky

Hlavné témy rokovania ministrov V4, Bulharska a Rumunska:

  • situácia v schvaľovaní národných strategických referenčných rámcov v iných členských krajinách Európskej únie
  • podmienky a poznatky sprevádzajú výstavbu bytových domov v stredoeurópskom regióne.

Účastníci rokovania prijali slovenský návrh vytvoriť expertnú skupinu, ktorá bude spracovávať odborné námety a pripravovať stanoviská na spoločný postup krajín V 4 aj za účasti Bulharska a Rumunska na rokovaniach s Európskou komisiou.

Ministri súhlasili aj s návrhom českých a maďarských zástupcov osloviť Komisiu, aby prispela k odstraňovaniu prekážok pri implementácii európskej legislatívy a prekonávaní byrokracie pri čerpaní finančnej pomoci.

Pozície

Marian Janušek, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR: „Návrh Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013 schválila vláda SR 6. decembra 2006 a oficiálne predložila EK 21. decembra, kvôli urýchleniu komunikácie poslala jej 17. januára 2007 ešte aj anglický preklad NSRR. Oficiálne rokovania s EK boli 27. februára a 6. marca predložili riadiace orgány jednotlivých operačných programov EK na schválenie všetky OP. V marci a máji prebehli rokovania, počas ktorých sa dopracoval základný dokument a rešpektovali pripomienky. Začiatkom júna sme poslali zástupcom EK prepracovaný návrh NSRR, na ktorý sme dostali 15. júna neoficiálnu reakciu. EK napriek predošlým negociáciám vyslovila pripomienky k obsahu OP, k horizontálnym prioritám a požaduje vo všeobecnosti doplniť veci nad rámec toho, čo definujú nariadenia. Reagovali sme promptne a 22. júna sa v Bruseli uskutočnili konzultácie oboch strán. Cieľom našich diskusií a intenzívnej komunikácie s EK je zabezpečiť taký obsah NSRR, aby ho EK predbežne odsúhlasila a aby sme ho mohli oficiálne predložiť do konca júna. Očakávame súhlas EK ešte v júli, aby sa následne mohli schvaľovať aj operačné programy. Trápi nás aj otázka bytového fondu, ktorý nie je u nás vyhovujúci. Transformácia vlastníckych práv priniesla množstvo nevyriešených otázok. MVRR SR pripravilo legislatívne aj ekonomické nástroje, ktoré umožňujú financovanie výstavby a obnovy bytových domov. Dotačná a úverová politika našla pozitívny ohlas u miest, obcí aj samotných ľudí. Napriek tomu nás čaká v tejto sfére ešte veľa práce. Boli by sme radi, keby expertná skupina zohľadnila jednotlivé špecifiká našich krajín a pomohla k spoločnej iniciatíve, ktorá by zefektívnila proces absorpcie z eurofondov, štátnej podpory, úverov aj súkromných investícií. “

Jiří Čuněk, podpredseda vlády a minister pre miestny rozvoj Českej republiky: „Z hľadiska časového sme na tom rovnako ako Slovensko. Očakávali sme schválenie nášho dokumentu do konca júna, ale žiaľ, bude to zrejme až koncom júla. Odlišnosť v postupe v porovnaní so Slovenskom je v tom, že sme sa rozhodli ísť cestou viac operačných programov. Máme ich až 24 – najviac zo všetkých. Také bolo politické rozhodnutie našich predchodcov. Sedem programov sa viaže na regionálny rozvoj, ďalšie na cezhraničnú spoluprácu a zvyšok obhospodária niektoré ministerstvá. Túto architektúru kritizovala aj Európska únia. Ale zmeniť ju, by znamenalo stratu roka a možno aj viac. Obdobie realizácie sa skracuje, už teraz vieme, že to nebude plných 7 rokov, ale šesť plus dva. Navyše na českom trhu je málo disponibilných firiem a rastie tlak na produktivitu práce. Ďalší z problémov vidím v tom, že EÚ pri formulovaní požiadaviek sa orientovala podľa problémov západnej časti Európy, pričom tie naše sú špecifické a odlišné. V strednej Európe žije podstatná časť obyvateľstva v mestách od 40 000 do 80 000, preto otázky bývania a obnovy bytového fondu by bolo treba legislatívne upraviť. “

Péter Szaló, štátny tajomník Ministerstva pre miestnu samosprávu a regionálny rozvoj Maďarska: „Po podpise základného dokumentu 9. mája v nemeckom Hofe finalizujeme rokovania o operačných programoch. U nás vo vládnych štruktúrach po 1. júli nastane zmena – vytvorí sa post, ktorý bude plne zodpovedať za hospodárenie s európskymi fondmi. Tie by mali objektívne revitalizovať regióny podľa ich potrieb. V apríli každý región predložil stratégiu rozvoja so špecifikami, po vyhodnotení sme ich poslali do Bruselu a teraz čakáme ich potvrdenie. Budeme mať na to 7 operačných programov, ktoré reflektujú požiadavky regiónov a vyčleníme pre nich 6 miliárd eur. Celkovo Maďarsko dostane na 15 OP takmer 25 miliárd eur. Vláda schváli v druhom polroku Regionálny akčný plán na obdobie 2009 – 2010, ktorý by mal zdynamizovať proces vyrovnávania rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. “

Jerzy Kwieciński, štátny tajomník Ministerstva pre regionálny rozvoj Poľska: „Kým Poľsko v plánovacom období 2004 – 2006 čerpá 12,8 mld eur, v aktuálnom po podpise dokumentu 9. mája v Hofe do roku 2013 bude mať k dispozícii 167 mld. eur. Vytvorili sme celkom 21 operačných program, z nich 16 sa venuje rozvoju regiónov. Každé vojvodstvo bude mať vlastný program a dostane naň po miliarde eur. Na kohéznu politiku budeme mať z EÚ 67 mld, vláda prispeje 12 mld. a súkromný sektor 6 mld. eur. Pre nás, obrazne povedané, ide o marschalov plán rozvoja Poľska, aby sme čo najskôr dobehli západnú Európu. Podporíme hospodársku súťaživosť a konkurencieschopnosť, rozvoj ľudských zdrojov , infraštruktúry, dopravu, regióny. Vychádzame z princípu, že politika spájania je politikou rozvoja. Aj preto privítame spoločný postup pri riešení otázok rozvoja stredoeurópskeho regiónu.“

Kalin Rogačev, námestník ministra pre regionálny rozvoj a verejné práce Bulharska: „EÚ prijala náš dokument 22. júna. Máme 7 operačných programov, ktoré si stanovili za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť, vytvárať pracovné príležitosti, dbať o trvalo udržateľný rozvoj, zlepšiť služby a infraštruktúru, budovať cesty a tým zvýšiť potenciál turizmu. Osobitný význam prikladáme OP Bytová politika, v ktorom sledujeme cieľ obnovy bytového fondu a vytváranie lepších podmienok pre život našich ľudí. Do konca septembra by radi ukončili rokovania o operačných programoch, aby sme čo najrýchlejšie rozbehli ich realizáciu.“

László Borbély, minister rozvoja, verejných prác a bývania Rumunska: „Práve tesne pred mojím odchodom na Slovensko 25. júna sme dopracovali pripomienky z Bruselu s tým, že základný rozvojový dokument chceme podpísať 12. – 13. júla v Bukurešti za účasti eurokomisárky Danuty Hübnerovej. Máme 7 operačných programov a priority ako konvergencia, doprava, ľudské zdroje, trvalo udržateľný rozvoj, podpora turizmu, sociálna infraštruktúra, technická pomoc. EÚ nás podporí 19,7 mld. eur. Čaká nás veľa práce, najmä v zaangažovaní miest s 4000 – 20 000 obyvateľmi, v ktorých žije podstatná časť ľudí a práve tých chceme vtiahnuť do procesu podpory.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA