Programy cieľa 3: Európska územná spolupráca

Tretí cieľ novej kohéznej politiky EÚ pokrýva hlavne cezhraničnú spoluprácu regiónov a nahrádza pôvodnú iniciatívu Spoločenstva INTERREG. Slovensko na 5 cezhraničných programov získalo na ďalších 7 rokov viac ako 206 mil. eur.

Pozadie

Okrem 11 operačných programov pod Národným strategickým referenčným rámcom (NSRR) , Programu rozvoj vidieka SR, Operačného programu pre rybolov, bude Slovensko čerpať ďalšie zdroje z EÚ cez päticu programov zameraných na cezhraničnú spoluprácu, na ktoré je vyčlenených 206,7 mil. eur. K nim treba pripočítať ešte pokračovateľov programov INTERREG B a C. Za ich prípravu zodpovedá hlavne ministerstvo výstavby, hospodárstva a životného prostredia.  

Nové programy budú odzrkadľovať skúsenosti získané z INTERREGu (INTERREG IIIA) v rokoch (2000)2004-2006.

Otázky

  • Rozdiely oproti 2004-2006

Programy by mali mať:

  • podstatne menej priorít (nepodporovať z mála všetko)
  • čo najširšie definované aktivity.

Najvýraznejšou zmenou bude princíp tzv. vedúceho partnera (lead partner). Riadiace úlohy štátov ostali nemenné s výnimkou štvorstranného programu ENPI (Európsky nástroj susedstva a partnerstva), kde pribudla nová úloha Maďarsku.

ENPI nahrádza doterajší program TACIS adresovaný východoeurópskym krajinám a zjednocuje aj programy s Balkánom a štátmi Stredomoria.

  • Meškanie prípravy

“Podľa plánu mali byť programy pripravené už 30. septembra 2006. Vzhľadom na „komplikovanosť prípravy implementačných štruktúr týchto programov (spolupracujú dva partnerské štáty) vrátane dohody týkajúcej sa uplatňovania tzv. princípu vedúceho partnera a dlhý čas potrebný na konzultácie a následné vypracovanie Strategického environmentálneho hodnotenia MVRR“ požiadalo ministerstvo o oddialenie termínu operačných programov cezhraničnej spolupráce na 15. decembra 2006”, uvádza dôvodová správa MVRR.  

Informatívny materiál vláda z rokovania 20. decembra 2006 vypustila a doteraz o novej cezhraničnej spolupráci nerokovala.

Poľská republika zaradili do svojho NSRR aj cezhraničné programy, pre ktoré majú alokovaných viac ako 700 mil. eur.

Národný strategický referenčný rámec SR sme predložili Európskej komisii 21. decembra 2006 a je v štádiu posudzovania. V zmysle príslušných nariadení EÚ musí ho EK schváliť do 4 mesiacov od predloženia; v rovnakom termíne musí vydať rozhodnutie o zozname operačných programov a finančných alokáciách, ktoré sú obsiahnuté v NSRR.

  • Situácia pri programoch

Verzie programových dokumentov, ktoré boli dostupné redakcii EurActiv, sú neúplné a nedopracované. Hodnotiaca správa SEA bola nedávno zverejnená pre 4 z piatich nových programov cezhraničnej spolupráce: SR-ČR, Rakúsko-SR, Poľsko-SR a Maďarsko-SR.

Slovensko-český program chcelo Slovensko zaslať EK koncom januára 2007. Neoficiálne s EK sa  rokovalo začiatkom decembra 2006 aj o rakúsko-slovenskom programe. Podobne vo zvyšných dvoch programoch (SR-PL a SR-MR) budú “operačné programy podľa správy MVRR oficiálne predložené EK najneskôr do konca februára 2007.” 

  • Lead partner

Najvýraznejšou zmenou bude princíp tzv. vedúceho partnera (lead partner).
Vedúci partner alebo hlavný projektový žiadateľ podpíše zmluvu o poskytnutí NFP s Riadiacim orgánom, zodpovedá  za implementáciu celého projektu a zároveň prijme od Riadiaceho orgánu všetky finančné prostriedky bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádza. Tieto prostriedky následne  na základe dohody presúva svojmu partnerovi, resp. partnerom.

EK vyčlenila viac ako 200 mil. eur pre budúce programy  cezhraničnej spolupráce v Slovenskej republike.

Tab. Programy cezhraničnej spolupráce 2007-2013 s účasťou SR:

Operačný program RO / sídlo JTS Fond alokácia za SR z rozpočtu EÚ  v mil. eur
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR Slovensko ERDF 36,2
Program cezhraničnej spolupráce SR-AT Rakúsko ERDF 20
Program cezhraničnej spolupráce SR-PL Poľsko ERDF 71,5
Program cezhraničnej spolupráce SR-MR Maďarsko ERDF 71,5
ENPI program SR-Ukrajina-MR-Rumunsko Maďarsko ERDF/ENPI 7,5
Spolu na cezhraničnú spoluprácu 206,7 mil
  • RO – riadiaci orgán
  • JTS – Spoločný technický sekretariát programu

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA