Európski ministri k budúcnosti rozvoja miest

Ministri pre miestny a regionálny rozvoj sa stretnú 24. – 25. mája ohľadne prijímania Lipskej charty udržateľného rozvoja európskych miest. Okrem tohto memoranda je dôvodom stretnutia „politická podpora“ významu miest v budúcich politikách EÚ.

Pozadie 

Únia nemá síce priame kompetencie v urbánych záležitostiach, ale jej sektorové politiky, napríklad v oblasti dopravy a životného prostredia, môžu mať na mestá veľký vplyv.

Významu miest (a regiónov) v celkovom ekonomickom rozvoji EÚ bolo venovaných niekoľko stretnutí ministrov EÚ v rokoch 2000-2005. Tieto stretnutia formujú východiská a základ pre viaceré časti formulované v dokumente Lipská charta o trvaloudržateľných európskych mestách (Leipzig Charter on Sustainable European Cities). Nemecká vláda využila pri jej koncipovaní aj päť špecifických štúdií.

Na EÚ úrovni vznikla v 1990 Zelená kniha o životnom prostredí miest a v roku 1991 sa ustanovila Expertná skupina životného prostredia miest, čo signalizovalo začiatok množstva iniciatív zameraných na mestá. To vyvrcholilo prijatím Tematickej stratégie o životnom prostredí miest v 2006 (EurActiv.com 16. januára 2006), ktorá umožňuje využitie kohézneho fondu pri podpore investícií zlepšujúcich životné prostredie v mestách.

V roku 1999 vytvorila EÚ nezáväzný medzivládny rámec – Európska perspektíva regionálneho rozvoja (ESDP), ktorý mal viesť a koordinovať prácu členských krajín v prospech “vyváženého a trvaloudržateľného rozvoja na území EÚ”. Rozvoj miest je hlavnou časťou tohto rámca.

Otázky

Definitívny návrh Lipskej charty (konečný návrh z 2. mája 2007) sa venuje dvom hlavným problémom – integrácií mestských rozvojových politík a sociálne zanedbaným štvrtiam.

Integrovaný mestský rozvoj pokrýva:

 • vytváranie a podpora verejným priestorom s vysokou kvalitou,
 • modernizácia základnej infraštruktúry sietí a zvýšenie energetickej eficiencie,
 • proaktívne inovačné a vzdelávacie politiky.

Pozornosť na sociálne zanedbané štvrte má sústrediť pri:

 • Sledovaní stratégií pre obnovu prírodného životného prostredia,
 • Posilnení miestnej ekonomiky a miestneho pracovného trhu,
 • Proaktívnom vzdelávaní a školiacich programoch pre deti a mládež,
 • Podpore sociálne dostupnej mestskej dopravy
 • "Integrovaný mestský rozvoj "

Lipská charta odporúča pri tvorbe mestských politík, aby šla aj za tradičné hranice verejnej správy a aby zahŕňala podnety a angažovanie širokého spektra „ekonomických aktérov, a  verejnosti“ na miestnej, regionálnej a európskej úrovni.

 • Zameranie na "sociálne slabé susedstvá“

Prepojením ekonomického rozvoja s trvalým rozvojom, chce Lipská charta  venovať primeranú pozornosť problémom, ako sú vysoká nezamestnanosť a sociálna exklúzia. I keď to charta špeciálne nespomína, je možné, že práve veľké nepokoje vo francúzskych mestách v roku 2005 boli dôvodom pre spomínanie „vysokej nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia“.

 • Viac z eurofondov

Charta povzbudzuje členské štáty, aby „využili možnosť európskych štrukturálnych fondov pre „dôležité integrované mestské rozvojové programy“.

Pozície:

Kráľovský inštitút certifikovaných znalcov (Royal Institute of Chartered Surveyors/(RICS), medzinárodná záujmová organizácia zameraná na trh z nehnuteľnosťami “víta Lipskú stratégiu ako pochopenie členských štátov pre udržateľný rozvoj v mestských oblastiach, ale charta neobsahuje plán ďalších krokov a konkrétne aktivity.” 

Ohľadne podpory z eurofondov prijal 10. mája Európsky parlament správu, ktorá „urguje, aby pomoc zo štrukturálnych fondov vytvorila aj časť pre integrovanú stratégiu pre zlepšenie bývania“ pri už existujúcich mechanizmoch ERDF.

V novembri 2006 zverejnila Európska agentúra životného prostredia (European Environment Agency /EEA) správu o mestskom rozložení, ktorá kritizovala  Úniu za nedostatok “účinných” politík mestského rozvoja (EurActiv.com, 26.11.2006). Správa tiež varuje, že eurofondy sú hlavným dôvodom ďalšieho rozširovania sa miest a že Únia by mala prijať jasné “politické smerovanie, ktoré by zabránilo ničeniu životného prostredia, ktoré môže náhla injekcia z fondov EÚ vyvolať.

Ďalší vývoj:

 • September 2007: prijatie Zelenej knihy EK o mestskej doprave, ktorá sa bude venovať podrobne dopravným zápcham a znečisťovaniu ovzdušia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA