Euroregióny plánuje MVRR podporovať aj naďalej

Rezort výstavby považuje vládny program určený euroregiónom za efektívny a navrhuje v ňom pokračovať aj v ďalších rokoch.

Krátka správa

Minulý týždeň vláda dočasne prerušila rokovanie o návrhu aktualizovaného systému podpory Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA). Tento týždeň má v pláne venovať sa podpore euroregionálnych aktivít za rok 2006. Systém podpory euroregionálnych aktivít (SPERA) je vládny grantový program MVRR zameraný na podporu cezhraničnej spolupráce a inštitúcii euroregiónov. V minulom roku naň ministerstvo minulo 12 miliónov korún. Tento program je okrem INTERREGU vlastný podporný nástroj pre zlepšovanie a prehlbovanie cezhraničnej spolupráce, ktorej nositeľom na Slovensku sú od začiatku 90tych rokov euroregionálne združenia (euroregióny).

V roku 2006 sa realizovali dve výzvy. Prvá bola zameraná na projekty cezhraničnej spolupráce a prehĺbenie spolupráce s vyššími územnými celkami a členmi IS RRA. Druhá výzva podporovala inštitucionálnu činnosť regionálnych združení.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v správe konštatuje, že že predmetný program je efektívny a úspešný. Euroregionálne združenia vďaka nemu nadobudli cenné skúsenosti s využívaním domácich a zahraničných zdrojov a vytvorili partnerstvá v prihraničných regiónoch, čím sa zdôraznila ich dôležitosť a postavenie. Inštitucionalizovaním cezhraničných štruktúr sa euroregióny na Slovensku stávajú relevantným partnerom v rámci prípravy a implementácie programov cezhraničnej spolupráce v nasledujúcom programovom období 2007 – 2013.

Vláda SR od roku 1999 podporuje inštitucionalizovanie euroregionálnych aktivít a finančne prispieva na aktivity euroregionálnych združení. O vládny grant sa v roku 2006 uchádzali nasledovné euroregionálne združenia:

  • Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ (Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ)
  • Región Beskydy (Euroregión Beskydy)
  • Región Biele Karpaty (Euroregión Bílé-Biele Karpaty)
  • Ipeľský Euroregión (Ipeľ – Ipoly Euroregion),
  • Región Neogradiensis (Euroregión Neogradiensis)
  • Podunajsko-Dolnovážske regionálne združenie (Euroregión Podunajského Trojspolku)
  • Región Tatry (Euroregión Tatry)
  • Únia Slanej a Rimavy (Euroregión Slaná-Rimava)
  • Karpatský euroregión Slovensko (Karpatský euroregión)
  • Euroregión Kras Združenie obcí – Južný región (Euroregión Ister – Granum).

I. oblasť vládneho grantu je projektová schéma. Z 54 predložených projektov odporučila hodnotiaca komisia ministrovischváliť 35. Podľa určitých indikátorov bola prerozdelené aj inštitucionálne granty pre euroregióny z II. oblasti.

V rámci SR, ale aj okolitých štátov ide o špecifický nástroj podporujúci praktickú regionálnu politiku. To sa týka aj podpory regionálnym rozvojovým agentúram, ktoré sú zaradené do ministerskej siete. Činnosť euroregiónov podporujú svojím členstvom alebo partnerstvom s nimi prevažne miestna a regionálna samospráva, záujmové združenia, komory, niektoré organizácie tretieho sektora a štátna správa. Prvý eurorgión, ktorého členom, aj keď dlhšie obdobie iba pridruženým bolo Slovensko je Karpatský euroregión, ktorý sa začal vznikať pred 15 rokmi na východnom Slovensku. Na presnom počte euroregiónov a združení euroregionálneho charakteru sa názory špecialistov rozchádzajú. Podľa informácie ministerstva vnútra aktualizovanej v máji 2006 k euroregiónom patrí 12 regionálnych združení. Existujú však aj viaceré priamo neinštitucionalizované, voľnejšie ponímané iniciatívy a pracovné zoskupenia, ako je ARGE Donauländer / Pracovná skupina Dunajské štáty, Euroregión CENTROPA (Bratislava-Wien-Györ-Brno). Register záujmových združení MV SR registruje napríklad aj Euroregión Západné Karpaty – Valča (Žilinský kraj) so vznikom v októbri 2006, alebo Ung – Tisza – Túr euroregión so sídlom vo Vojanoch, ktorý vznikol podľa výpisu v novembri v roku 2005.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA