Feasibility study a príprava investičného projektu vytvorenia lokálnej siete mesta Lučenec

Mesto Lučenec realizuje projekt zameraný na zlepšenie komunikácie medzi inštitúciami mesta a jeho obyvateľmi.

 

Krátka správa

Mesto Lučenec má vypracovaný zoznam nedostatkov, ktoré sú príčinou viacerých závažných problémov v regióne. Problémy ako nevyhovujúca spolupráca inštitúcií, nízka informačná gramotnosť, nevyhovujúci stav informačnej infraštruktúry, vysoké ceny internetu, nízky počet domácností napojených na internet sú súčasťou Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec na najspodnejších priečkach.

Tieto problémy boli zostavené na základe analýzy verejnej mienky a štatistických ukazovateľov. Z hľadiska zdrojov získania informácií ako aj postavenia v hierarchii problémov a cieľov je zrejmé, že sú to problémy zásadné a strategické s dopadom nielen miestnym, ale aj regionálnym. Vyriešením informačnej prepojenosti inštitúcií sa zlepší ich spolupráca (znížia sa náklady na telefonovanie, komunikáciu, urýchli sa komunikácia), čo bude mať vplyv na riešenie celého radu problémov. Zároveň sa zlepší finančná dostupnosť internetu pre bežných užívateľov (domácnosti).

Na to, aby sa mohlo Mesto Lučenec uchádzať o zdroje v rámci štrukturálnej politiky Európskej únie a rozvojových dokumentov SR (Národný rozvojový plán a sektorové operačné programy – OPZI opatrenie 3.2. Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor) je nutné, aby malo investičné programy pripravené na realizáciu. Vypracovaním technicko – ekonomickej štúdie sa zvýši možnosť získania prostriedkov na realizáciu projektov z fondov Európskej únie.

Na vypracovanie štúdie je určený projekt, ktorý pripravilo Mesto Lučenec. Projekt bol podporený z finančných prostriedkov PHARE a štátneho rozpočtu – Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov. Celý projekt vytvorenia siete je zameraný na inštitúcie v meste Lučenec, ktoré získajú lacný spôsob vzájomnej komunikácie – elektronická pošta, telefonovanie, čím sa výrazne zlepší vzájomná spolupráca.

Spoluprácu a komunikáciu zlepší aj participácia na spoločnom projekte (partnerstvo). Obyvatelia mesta získajú možnosť pripojenia na lacnejší internet, infobody (kiosky) s informáciami o meste a pod. Tieto pomôžu aj rozvoju cestovného ruchu – budú ich môcť využívať návštevníci mesta Lučenec. Projekt bude ukončený v lete 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA