INTERREG IVC má od Komisie zelenú, prvá výzva už o 2 dni

11. septembra schválila Komisia ďalší z programov 3. cieľa novej kohéznej politiky venovaný interregionálnej spolupráce a budovaniu sietí. Oproti štyrom regiónom programu Interreg C z rokov 2000-2006 sa nový program stáva celoeurópskym, riadiť sa bude z francúzskeo Lille a prvá výzva sa zverejní 21. septembra 2007.

Krátka správa

Hneď po odobrení INTERREGu IVC Európskou komisiou zasadal 11. septembra 2007 aj Monitorovací výbor programu. Súhlasil, že verejná výzva na predkladanie projektov bude slávnostne vyhlásená v Lisabone 21. septembra 2007 s termínom uzávierky 15. januára 2008.

Programová komisia spracovala operačný program do konečnej podoby v apríli 2007 a predložila ho na posúdenie Komisii. Vláda SR schválila program v júni 2007 a do programu zainteresovala ministerstvo hospodárstva (MH SR), ktoré bude plniť úlohu „národného kontaktného bodu“. MH SR gestoruje aj program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013.

Rozpočet INTERREGu IVC predstavuje 321 mil. eur a spolufinancovať jeho projekty bude ERDF. Výška národného spolufinancovania od projektových partnerov pri realizácii spoločných projektov je 25 % (krajiny EÚ-15) a 15 % pre členské štáty, ktoré vstúpili po roku 2004. Pre Slovensko na 7 rokov pripadne “teoretické pomerné množstvo peňazí”, ktoré nepresiahne pár miliónov.

Zameranie programu je na rozvojové regionálne politiky pre inovácie, poznatkovú ekonomiku, životné prostredie  a predchádzanie živelným pohromám. Podporené budú rôzne druhy ineterregionálnych kooperačných projektov a sietí.

Štruktúra programu pozná dve priority:

 • 1. Rieši inováciu a znalostnú ekonomiku, pričom sa sústreďuje najmä na podtémy inovácie, výskum a technologický rozvoj, podnikanie a MSP , informačná spoločnosť, zamestnanosť,  kvalifikácia a vzdelávanie.
 • 2. Sa zameriava na životné prostredie a prevenciu voči rizikám, najmä na podtémy ako prírodné a technologické riziká, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, biodiverzita a ochrana prírodného dedičstva, energia a trvaloudržateľná doprava, kultúrne dedičstvo a krajina.

Typy projektov:

 • 1. Regionálne iniciatívy iniciované aktérmi na regionálnej a miestnej úrovni zamerané na výmenu skúseností v konkrétnej oblasti politiky s cieľom identifikovať najlepšie praktiky a rozvinúť nové nástroje a prístupy k realizácii.
 • 2. „Fast Track Option“ (zrýchlená možnosť)  bude mať formu sietí regiónov s bohatými skúsenosťami v konkrétnej oblasti politiky a regiónov, ktoré sa chcú v danej oblasti zlepšiť. Cieľom je preniesť najlepšie praktiky do programov cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Riadenie programu:

 • Riadiaci orgán: Samosprávny región Conseil Regional Nord – Pas de Calais (región Nord-Pas de Calais) v Lille, Francúzsko;
 • Certifikačný orgán: Caisse des Depots (Pokladnica vkladov), francúzsky štátny úverový inštitút v Paríži;
 • Orgán auditu: medziministerský výbor pre koordináciu kontrol týkajúcich sa európskych štrukturálnych fondov (Commission Interministerielle de Coordination des Controles des actions cofinancees par les Fonds Structurels / CICC) rovnako so sídlom v Paríži;
 • Monitorovací výbor: Monitorovací výbor má maximálne dvoch zástupcov za jednu krajinu (EÚ 27, Nórsko, Švajčiarsko) – každá krajina má jeden hlas. Zástupcovia  Európskej komisie, riadiaceho orgánu, orgánu auditu, certifikačného orgánu a spoločného technického sekretariátu majú pri jeho zasadnutiach poradný hlas;
 •  Spoločný technický sekretariát/JTS: INTERREG IVC Lille, Francúzsko;
 • Pracovná skupina (nepovinná);
 • Národné kontaktné body (nepovinné) – SR – MH SR

Spoločný technický sekretariát bude mať medzinárodný personál a bude financovaný z rozpočtu technickej pomoci. Jeho celoeurópsku činnosť budú podporovať štyri “informačné body (IB)”, ktoré budú:

Výška finančnej alokácie ako aj témy spolupráce budú spresnené pri vyhlásení verejnej výzvy na predkladanie projektov na stránkach: www.interreg3c.net , www.interrreg4c.net a www.economy.gov.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA