Kohézny fond po novom

Kohézny fond je relatívne mladý fond. S novým programový obdobím od 1. januára 2007 sa preň upravili niektoré pravidlá na európskej úrovni.

Vlak2
Moderný vlak už na elektrifikovanej trati zo Zvolena do B. Bystrice

Pozadie

Kohézny fond (KF) je jedným z mladších eurofondov a vznikol v 90. rokoch 20. storočia ako zvláštny fond solidarity na pomoc štyrom najmenej prosperujúcim členským štátom: Grécku, Portugalsku, Írsku a Španielsku.

Týmto najmenej prosperujúcim štátom s HDP na obyvateľa nižším ako 90% priemeru  EÚ mal pomôcť zapojiť sa do hospodárskej aj menovej únie. Portugalsko, Grécko, Írsko i Španielsko dokázali vďaka jeho pomoci splniť prísne konvergenčné kritériá a stali sa súčasťou eurozóny, kde Írsko je dokonca na 2. mieste v rámci HDP EÚ-27.

Otázky 

  • Ktoré štáty čerpajú z Kohézneho fondu

Vzhľadom na to, že hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa Slovenska nedosahuje 90% priemeru EÚ (nižší ako 60%), ostávame v rokoch 2007-2013 naďalej oprávnení so všetkými našimi regiónmi uchádzať sa o tieto prostriedky KF. V  EÚ-27 sa jedná sa o regióny v nasledovných krajinách: Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko.

Členským krajinám, ktoré by boli oprávnené, ak by sa kritérium 90% priemeru HDP na hlavu  prepočítalo na EÚ-15 a nie EÚ-25 (príprava na roky 2007-2013 prebiehala ešte bez započítavania pristupujúcich krajín Balkánu), bola poskytnutá prechodná pomoc, ktorá sa postupne znižuje. To sa týka toho času už iba Španielska. Oprávnenosť členských štátov na podporu z Kohézneho fondu sa prehodnotí v roku 2010 na základe údajov Spoločenstva o HND pre EÚ 25. 

  • Rozpočet fondu

V rokoch 2000 až 2006 bol pre KF stanovený rozpočet 18 miliárd eur, Slovenská republika mala z fondu na skrátené programové obdobie 509,7 miliónov eur. Pre 2007-2013 Únia schválila Kohéznemu fondu takmer 69,6 mld. eur, pričom Slovensko môže čerpať takmer 3,9 mld. eur. (vyše 132 mld. korún pri/kurz marec 2007).

Prerozdelenie prostriedkov Kohézneho fondu, ako aj ďalších prostriedkov kohéznej politiky 2007-2013 nájdete tu.

Hlavným rozdielom oproti štrukturálnym fondom je to, že jeho základnou bunkou je štát. Je určený na podporu veľkých infraštruktúrnych investícií v oblasti dopravy a životného prostredia s nákladmi nad 25 miliónov eur. Fond podporuje oblasti životného prostredia a transeurópskych sietí. Má prispievať spolu s ERDF/EFRR v rámci viacročných investičných programov, ktoré sú riadené decentralizovane, než na základe schvaľovania jednotlivých projektov na úrovni Komisie.

  • Oblasti podpory

Pomoc z fondu sa poskytuje na základe potrieb investícií a infraštruktúry osobitných pre každý členský štát na akcie v týchto oblastiach:

  • a) transeurópske dopravné siete, najmä prioritné projekty spoločného záujmu vymedzené v rozhodnutí č. 1692/96/ ES;
  • b) životné prostredie v rámci priorít politiky Spoločenstva v oblasti ochrany životného prostredia podľa politiky a akčného programu v oblasti životného prostredia.

Fond môže pôsobiť aj v oblastiach, ktoré súvisia s trvalo udržateľným rozvojom a jednoznačne prospievajú životnému prostrediu, t. j. energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie a v oblasti dopravy mimo oblasti transeurópskych sietí, železničná, riečna a námorná doprava, intermodálne dopravné systémy a ich vzájomná interoperabilita, riadenie cestnej, námornej a leteckej dopravy, environmentálne vhodná mestská doprava a verejná doprava. 

  • Veľké projekty 

V prípade životného prostredia náklady prevyšujú sumu 25 miliónov eur a 50 miliónov eur v ostatných oblastiach (ďalej len „veľké projekty“). Schválenie týchto projektov financovaných z KF podlieha Európskej komisii a členský štát o nich Komisiu náležite informuje.  

  • KF na Slovensku v rokoch 2007-2013

V rokoch 2007-2013je pomer prostriedkov z KF na Slovensku priaznivejší v prospech dopravnej infraštruktúry – 2,33 mld eur/60%) oproti prostriedkom pre životné prostredie (1,57 mld eur/40%). Kohézny fond spolufinancuje dva najväčšie operačné programy Národného strategického referenčného rámca 2007-2013 – Operačný program Životné prostredie (1,8 mld. eur) a Operačný program Doprava (3,21 mld. eur). Riadiacimi orgánmi pre uvedené programy sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstvo životného prostredia SR.

REKLAMA

REKLAMA