Komisia číta nástupcu programu INTERREG IIIC

Upravenú verziu operačného programu pre „INTERREG IVC“ v rámci európskej územnej spolupráce obdržala Európska komisia 19. apríla 2007.

Pozadie:

Zo štrukturálnych fondov je pre tretí cieľ “Európska územná spolupráca ” vyčlenených dokopy 7,75 miliárd eur na roky 2007-13:

 • na "Cezhraničnú spoluprácu" („Interreg IVA”, 65 programových oblastí) 5,576 mld. eur,
 • na "Medzinárodnú spoluprácu" (“Interreg” IVB, 13 programových oblastí) 1,581 mld. eur
 • na "Medziregionálnu spoluprácu a siete" (“Interreg IVC, Interact, Espon, Urbact”) 0,392 mld. eur.

Otázky:

Nástupca programu INTERREG IIIC (o mene programu sa ešte rozhodne) sa spustí na jeseň 2007. V rokoch 2007 – 2013 bude súčasný model pozostávajúci zo 4 programov nahradený  jedným celoeurópskym s jednotou riadiacou štruktúrou. Programová komisia, ktorej členovia zastupujú EÚ-27, Švajčiarsko, Nórsko a EK, spracovala operačný program. 19. apríla 2007 predložili Komisii jeho upravenú verziu. S prvou výzvou na predkladanie projektov sa počíta na jeseň 2007.

Programovú štruktúru bude tvoriť 1 riadiaci orgán, 1 certifikačný orgán, 1 audítorsky orgán, 1 monitorovací výbor (EU27+CH+NOR), 1 spoločný technický sekretariát v Lille a 4 informačné body (Lille, Rostock, Katowice, Valencia).

„INTERREG IVC“ bude mať jasné zameranie na rozvojové regionálne politiky v oblastiach ako sú inovácie, poznatková ekonomika, životné prostredie  a predchádzanie živelným pohromám. Podporené budú rôzne druhy ineterregionálnych kooperačných projektov a sietí.

1. tematickou prioritou budú Inovácie a poznatková ekonomika: inovácie, výskum a technologický vývoj, podnikanie a MSP, informačná spoločnosť, zamestnanosť, ľudský kapitál a vzdelávanie.

2. tematickou prioritou bude životné prostredie a predchádzanie živelným pohromám: prírodné a technologické katastrofy, voda a spracovanie odpadu, biodiverzita a ochrana prírodného dedičstva, energia a trvalo udržateľná doprava, kultúrne dedičstvo a krajina.

Medzi 1. typ podpory budú patriť projekty navrhnuté regionálnymi aktérmi zamerané na výmenu skúseností v konkrétnej oblasti, identifikovanie „best practices“ a vypracovanie nových nástrojov a prístupov, projekty charakterizované rozličnou úrovňou intenzity spolupráce a medziregionálna spolupráca známa z INTERREG IIIC s rozličnou mierou zapojenia. Pre vytvorenie partnerstva budú potrebné najmenej 3 krajiny, z ktorých aspoň 2 musia byť členskými štátmi EÚ.

Pod 2. typ podpory patrí kapitalizácia, vrátane projektov prijatých v zrýchlenom konaní, Bude sem patriť aj mimoriadna iniciatíva EÚ „Regióny pre ekonomickú zmenu“, zameraný na transfer výsledkov z predchádzajúcich skúseností, partnerstvá spájajúce regióny s rozličnou mierou skúseností v konkrétnej oblasti politiky, kapitalizácia už identifikovaných „best practices“ a ich premena do programov konvergencie, regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti a európskej teritoriálnej spolupráce.

Pre „fast track“ projekty neexistuje ďalšie členenie do rozličných typov operácií (ako NET, ICP, RFO), budú povolené rôzne typy spolupráce. O odporúčanom finančnom objeme a trvaní aktivít rozhodne neskôr monitorovací výbor.

Národné kontaktné body sú nepovinné.

Spolufinancovanie zo strany EÚ:

 • max. 75% pre AT,BE,DK,FI,FR,DE,IE,IT,LU,NL,ES,SE,UK
 • max. 85% pre BG,CZ,CY,EE,GR,HU,LT,MT,PL,PT,RO,SK,SI

Cieľové skupiny (podľa priorít):

 • regionálne a miestne samosprávy,
 • regionálne rozvojové agentúry,
 • univerzity, poznatkové a výskumné inštitúty,
 • prevádzkovatelia vedeckých a technologických parkov, podnikateľských inkubátorov, inovačných centier,
 • inštitúcie ochrany prírody,
 • úrady verejnej dopravy.

V rokoch 2004-2006 malo program INTERREG IIIC na Slovensku v gescii Ministerstvo hospodárstva SR.

Ďalší vývoj:

 • 19. apríla 2007 zaslaný prepracovaný program na schválenie EK,
 • uvodná konferencia nového programu bude v Lisabone 20.-22. septembra 2007,
 • prvé výzvy budú publikované na jeseň 2007,
 • prvé rozhodnutia o projektoch sa očakáva na jar 2008.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA