Konferencia: Európske fondy pre rozvoj regiónov

Už sa stalo tradíciou výstav FOR REGION, že ich doprevádza odborná konferencia venovaná eurofondom. Tohtoročná sa koná 24. - 25. apríla 2007 opäť v Banskej Bystrici.

Krátka správa:

V rámci sprievodného programu VI. ročníka výstavy zameranej na regionálne príležitosti a rozvoj FOR REGION 2007 organizuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky konferenciu:

„Európske fondy pre rozvoj regiónov“

Bude sa konať v dňoch 24. a 25. apríl 2007 v Dome kultúry SKC v Banskej Bystrici. Konferencia je určená zástupcom ústredných orgánov štátnej správy, župných úradov, krajských úradov, samosprávam miest a obcí, odborníkom v oblasti regionálneho rozvoja, regionálnym rozvojovým agentúr a euroregiónom, ako aj prevádzkovateľom vedecko-technických a technologických parkov, poradenským organizáciám, tretiemu sektoru a ďalším možným prijímateľom pomoci.

Témy konferencie:

24. apríla 2007:
Zákon o regionálnom rozvoji, euroregióny a regionálne rozvojové agentúry ako aktéri regionálneho rozvoja, postavenie a úlohy regionálnych rozvojových agentúr

25. apríla 2007
Národný strategický referenčný rámec ako základ operačných programov pre roky 2007 – 2013, Regionálny operačný program, Operačný program pre Bratislavský kraj, riadenie štrukturálnych fondov, finančné riadenie ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2007 – 2013 , inovatívne nástroje v programovaní na úrovni samosprávnych krajov

Vstup na konferenciu je voľný, prihlasuje sa na ňu na e-mailovej adrese: konferencia@build.gov.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA