Koordinované využívanie a ochrana Dunaja

EÚ potrebuje stratégiu ekologického, dopravného a sociálno-ekonomického rozvoja Dunaja, povedala v rámci európskeho týždňa miest a regiónov komisárka Danuta Hübner.

Dunaj je dôležitou európskou dopravnou cestou, súčasne má však aj veľký environmentálny a sociálno-ekonomický význam pre okolité regióny. Podľa komisárky pre regionálny rozvoj Danuty Hübner, ktorá vystúpila v Bruseli na konferencii organizovanej v rámci Open Days Európskeho týždňa regiónov a miest, potrebuje jednotnú stratégiu rozvoja.

„Dunaj potrebuje špecifickú stratégiu, porovnateľnú so stratégiou, ktorú vyvíjame pre región Baltského mora. Rovnaký prístup voči všetkým v EÚ 27 členských krajín a 271 regiónov nefunguje. Potrebujeme politiku cielenú na Dunaj, ktorá bude reagovať na jeho ekologické, dopravné a sociálno-ekonomické potreby“, vyhlásila komisárka pred podujatím.

Regióny okolo Dunaja už teraz môžu získavať prostriedky na rozvoj z programov EÚ. Zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na národnej úrovni, ale aj cez dva nadnárodné programy územnej spolupráce – Stredná Európa a Juhovýchodná Európa.

Dunaj preteká cez desať štátov, z toho šesť sú členovia EÚ. Desať dunajských krajín má spolu 200 miliónov obyvateľov, asi 75 miliónov ľudí žije v regiónoch bezprostredne susediacich s riekou, alebo ktorých územím preteká.

Od vstupu Rumunska a Bulharska do EÚ sa stala rieka dôležitou európskou dopravnou tepnou. Vďaka prepojeniu s Rýnom poskytuje priame vodné spojenie medzi Severným morom a Čiernym morom. Rozvoj vodnej nákladnej dopravy je považovaný za dôležitú „zelenšiu“ alternatívu cestnej kamiónovej doprave. Na zlepšovaní splavnosti rieky sa podieľajú aj európske peniaze z Kohézneho fondu a ERDF.

Povodie Dunaja je aj dôležitou rezerváciou biodiverzity, ohrozuje ho však znečistenie rieky. Investície do čistenia vôd idú najmä z Kohézneho fondu – v období 2007-2013 poskytne napríklad približne pol miliardy eur na stavbu desiatich veľkých čističiek v Maďarsku.

Dunajskú konferenciu organizuje nemecká spolková krajina Badensko-Würtenbergsko, na území ktorej rieka pramení.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA