MVRR a VÚC: diskusie o kompetencie pre eurofondy pokračujú

Kraje očakávajú, že MVRR v krátkom čase potvrdí oblasti, v ktorých budú pri rozdeľovaní miliárd korún z európskych fondov rozhodovať krajskí úradníci. Hovorca ministerstva naďalej argumentuje, že kraje na rozdeľovanie peňazí nie sú ešte pripravené.

Krátka správa 

“Ministerstvo sa predsa rozhodlo, že časť svojich kompetencií bude delegovať na samosprávne kraje a budú predmetom zmluvy,” povedal riaditeľ nitrianskeho župného úradu Ľudovít Šajgal po rokovaní s ostatným riaditeľmi úradov v pondelok 21. mája pre ČTK. Samosprávne kraje by podľa neho mali rozhodovať o peniazoch určených napríklad na rozvoj turizmu, či modernizáciu ciest.

Proti ambíciam krajov nenamieta ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR). “Rozhodovanie určite prenesieme z ministerstva na kraje, ale až keď budú pripravené,” uviedol už viackrát v rozhovoroch s EurActiv.sk hovorca ministerstva Miroslav Bátovský. Úradníci samosprávnych krajov podľa neho najprv musia získať potrebnú kvalifikáciu. Kým sa tak stane, o peniazoch bude rozhodovať ministerstvo, dodal. Môže sa preto podľa neho stať, že časť žiadateľov bude svoje projekty posielať k ministerským úradníkom a časť ku krajským.

Pre kraje je hlavne určený Regionálny operačný program a OP Bratislavský kraj. V druhom z nich sa pre VÚC nepredpokladajú správcovské kompetencie. Tie ostávajú na MVRR. Tiež sú tu ďalšie OP, kde môžu župy a ich inštitúcie žiadať o projekty v iných  oblastiach – životné  prostredie, zamestnanosť, vzdelávanie a pod. Na základe skorších dohôd medzi ministerstvom a samosprávou by mali o použití časti zdrojov rozhodovať aj kraje.

Pôvodne (na konci pôsobenia predchádzajúcej vlády) sa navrhoval systém štyroch implementačných agentúr na úrovni regiónov NUTS II – teda Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj), Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj), Západné Slovensko (Trenčín, Trnava a Nitra) a Bratislavský kraj. S tým súvisel aj prieskum pripravenosti VÚC, ktorý v tom čase realizovala agentúra MVRR. MVRR malo spravovať spoločne v rámci združenia právnických osôb so samosprávami krajov decentralizované prostriedky pre jednotlivé regióny podľa pripravovaných priorít a opatrení, ktoré museli byť v súlade s Lisabonom, národnými prioritami, ale aj novou kohéznou politikou Únie.

Zároveň sa počas predchádzajúceho obdobia pripravovali na túto novú strategickú úlohu aj samotné kraje, keď spoločne pripravovali regionálne rozvojové stratégie (napr. projekt POKER). V období rokov 2004-2006 mali kraje menšie implementačné kompetencie len pri niektorých programoch, pri Operačnom programe Základná infraštruktúra a pri cezhraničných programoch INTERREG. Počas uplynulého obdobia boli župy členmi monitorovacích výborov v jednotlivých programoch a  tiež sa ako právnické subjekty uchádzali v svojom mene, alebo v mene inštitúcii, ktoré majú v zriaďovateľskej pôsobnosti o dotácie z fondov EÚ.

Argumenty predsedov samosprávnych krajov sa opierajú o kompetencie žúp v regionálnom rozvoji. Na praktickú regionálnu politiku napriek prideleným kompetenciám im chýbajú financie. Postupnou fiskálnou decentralizáciou a prenosom kompetencií hospodária samosprávne kraje v súčasnosti s rozpočtom okolo 30 miliárd korún, ktorý je určený najmä na stredné školstvo, pozemné komunikácie II. a III. triedy a na sociálne a kultúrne zariadenia.

V ČR spravovali časť eurofondov kraje aj v rokoch 2004-2006 prostredníctvom SROP – Spoločného regionálneho operačného programu, ktorý je súhrnným dokumentom rozvojových priorít siedmich regiónov súdržnosti  (celá Česká republika s výnimkou hl. mesta Prahy), ktoré mohli čerpať pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Cieľa 1. Podobne budú postupovať aj v aktuálnom programovom období. V Poľsku územie tiež podelili na niekoľko regiónov, ktoré majú zvlášť vyčlenené prostriedky na riešenie najvážnejších regionálnych rozdielov.

Slovensko patrí územím medzi menšie krajiny, kde delenie prostriedkov podľa krajov by sa nemuselo prejaviť ako veľmi efektívne riešenie, uvádzajú viacerí odborníci na regionálny rozvoj.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA