MVRR: vysvetlenie k prepracovaniu europrojektov v zásobníku

Projekty zaradené v zásobníku z výziev OP Základná infraštruktúra majú možnosť sa uchádzať o prostriedky vyčlenené ROP v rokoch 2007-2013.

Krátka správa

Ministerstvo výstavby tento mesiac objasnilo, čo rozumie „pod aktualizáciou zásobníkových žiadostí“. Rozumie tým prepracovanie cieľov a aktivít v závislosti od súčasných podmienok a potrieb rekonštruovaného zariadenia. Jedná sa najmä o aktualizáciu projektovej dokumentácie z technického hľadiska a prispôsobenie rozpočtu projektu súčasným cenovým úrovniam.“

Ak časť pôvodného projektu bola od podania pôvodného projektu do 1. januára 2007 zrealizovaná z iných zdrojov, je potrebné projekt upraviť – zrealizovanú časť vyňať zo znovu podávaného projektu.

Generálny riaditeľ agentúry na podporu regionálneho rozvoja MVRR SR Igor Štefanov upozorňuje žiadateľov na to z toho dôvodu, že „za oprávnené náklady pre programové obdobie 2007-2013 sa budú považovať výlučne náklady, ktoré vznikli po 1. januári 2007. Takýmto spôsobom aktualizované žiadosti bude možné predložiť v rámci Regionálneho operačného programu – ROP, ktorý nadviaže na prioritu 3 Lokálna infraštruktúra OPZI.

Po prevzatí pôvodne predložených projektov zo zásobníka odporúča ministerstvo priebežne sledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov v rámci ROP na svojej internetovej stránke. Predpokladaný termín zverejnenia výzvy je druhý polrok 2007.

Záujmu o prevzatie dokumentácie žiadosti zaradenej do zásobníka projektov je potrebné nahlásiť MVRR emailom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA