Zákon o Európskom zoskupení úzmenej spolupráce na stole

27. júna skončila možnosť pripomienkovať návrh zákona o Európskom zoskupení územnej spolupráce, ktorý musí vstúpiť do platnosti už toto leto.

Krátka správa

Európske zoskupenie  územnej spolupráce (EZÚS) je právnickou osobou zloženou z členov zoskupenia na báze dobrovoľnosti. Hlavným účelom EZÚS-u je uľahčovať a podporovať územnú spoluprácu prostredníctvom cezhraničnej, nadnárodnej ako aj medziregionálnej spolupráce medzi svojimi členmi, ktorá má viesť k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Ministerstvo výstavby pripravilo ďalší legislatívny projekt v súvislosti s čerpaním eurofondov pre cezhraničnú spoluprácu v programovom období 2007-2013.

Návrh zákona o Európskom zoskupení územnej spolupráce má vymedziť zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu “Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)”.       

Členské štáty Únie ho majú prevziať do legislatívy od začiatku augusta 2007.

Zákon o EZÚS upravuje postavenie, založenie, vznik, zrušenie, zánik a hospodárenie EZÚS so sídlom na území SR. Aplikáciou jednotlivých ustanovení návrhu zákona sa vytvorí komplexný prístup na vytváranie územnej spolupráce. Návrh zákona o EZÚS zároveň umožňuje využívať prostriedky z rôznych finančných zdrojov v dlhodobom horizonte.

Návrh  zákona  bude mať údajne predpokladaný dopad na štátny rozpočet v rozpočtovej kapitoly MVRR vo výške približne  525 tisíc korún rok. Dopad na rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov sa nepredpokladá.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA