Nová implementačná agentúra MŠ SR online

Pred niekoľkými dňami spustila svoju webovú stránku nová vládna agentúra, ktorá bude informovanosť a implementovať operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj, ktoré gestoruje rezort školstva.


Krátka správa

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ bola zriadená rezortom školstva začiatkom roka 2007. Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Hlavnou úlohou novej implementačnej agentúry je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013.

“V súčasnosti v nej pracuje 17 ľudí, do roku 2009 by v nej malo pracovať 220 ľudí”, informovala hovorkyňa ministerstva školstva, Viera Trpišová.

Ing. Alexandra Drgová sa stala generálnou riaditeľkou agentúry. Alexandra  Drgová absolvovala Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a pred vymenovaním do tejto funkcie pracovala na odbore implementácie štrukturálnych fondov Sekcie európskej integrácie ministerstva školstva a na odbore štrukturálnych fondov Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Pre portál modernaskola.sk uviedla: „Agentúra bude pre žiadateľov prvým kontaktným bodom, kde budú môcť získať informácie o podmienkach podpory projektov a takisto miestom, kde budú predkladať v súlade s výzvou svoje projekty. Svojou činnosťou bude agentúra plniť úlohy delegované Ministerstvom školstva SR v oblasti implementácie operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj najmä v oblasti prijímania, registrácie, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania projektov.”

Agentúra má zabezpečiť kontinuálny proces prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s harmonogramom a aby finančné prostriedky určené na programové obdobie 2007 – 2013 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere.

Stránka agentúry poskytuje základné údaje o agentúre, jej poslaní a cieľoch. Bude zverejňovať aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zoznamy schválených projektov. Na stránke by sa mali objaviť informácie o seminároch a školeniach, vrátane slovníka pojmov. 

Kontakt:

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava
Tel: 02/6925 2296
e-mail: info@asfeu.sk

V uplynulom programovom období (2004-2006) MŠ SR neriadilo operačné programy a zabezpečovalo ako sprostredkovateľský orgán implemementáciu niektorých opatrení zameraných na vzdelávanie z OP Ľudské zdroje a programov pre Bratislavský kraj.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA