Nové usmernenie pre žiadosti o platbu z projektov ESF

MPSVR SR vydalo nové usmernenie k predkladaniu a vypĺňaniu vybraných druhov podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu a zúčtovaniu zálohovej platby.


Krátka správa 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo, že pre programy financované z Európskeho sociálneho fondu vydalo nové metodické usmernenie k predkladaniu a vypĺňaniu vybraných druhov podpornej dokumentácie k žiadosti konečných príjemcovo/príjemcov pomoci (KP/PP) o platbu a žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby.

Toto usmernenie je určené pre všetkých žiadateľov implementujúcich projekty v rámci programov SOP Ľudské zdroje, JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 a Iniciatívy Spoločenstva EQUAL.

Usmernenie bližšie špecifikuje a dopĺňa nasledovné dokumenty:

  • Metodický pokyn k realizácii projektov pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci z ESF pre SOP ĽZ a JPD NUTS II – BA Cieľ 3 platný od októbra 2006, vydaný Riadiacim orgánom
  • Metodický pokyn k realizácii projektov pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci z ESF Iniciatívy spoločenstva EQUAL platný od septembra 2006, vydaný Riadiacim orgánom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA