O NSRR jednáme s EK už oficiálne

Návrh slovenského NSRR na roky 2007–2013 má Brusel na stole od Vianoc minulého roka, oficiálne vyjednávania začala Komisia tento týždeň.

Krátka správa

27. februára sa konečne otvorili oficiálne rokovania medzi SR a Komisiou zastúpenou Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu politiku (DG REGIO) po podobe  Národného strategického referenčného rámca (NSRR) určeného na práve sa začínajúce sedemročné programové obdobie a upravuje čerpanie štrukturálnych fondov, ktoré sem potečú z Únie. Tomuto začiatku však predchádzala dlhá séria neformálnych rokovaní a konzultácií.

Slovenský konečný návrh schválený vládou na jeseň 2006 počíta s 11 operačnými programami. Najmenšie programy sú pre Bratislavský kraj a zdravotníctvo (87 mil. a 250 mil. eur), najväčší je venovaný doprave  a  rozdelí peniaze z dvoch fondov – Kohézneho i ERDF vo výške 3,2 mld. eur. Celkovo SR vyjednala počas schvaľovania novej finančnej perspektívy na toto obdobie približne 11,36 mld. eur.

Hlavným kooridnátorom prípravy celého NSRR bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. To riadi aj 3 operačné programy (OP) z 11: technickú pomoc, OP Bratislavský kraj a Regionálny operačný program. Dvojicu operačných programov bude riadiť aj ministerstvo školstva a vlastný program majú aj sektory, na ktorých čele stojí MŽP, MDPaT, MH SR, MPSVaR SR a MZ SR. Pre program informatizácia spoločnosti riadiacu zodpovednosť prebral Úrad vlády SR.

Úvodné rokovania, ako uvádza MVRR, dodržalo princíp partnerstva a rokovaní sa zúčastnili experti a zástupcovia samospráv, profesijných združení a neziskových organizácií. Prítomní boli zástupcovia všetkých ministerstiev, ktoré sú riadiacimi orgánmi predkladaných operačných programov v návrhu NSRR.

Čo sa týka odovzdávania návrhov jednotlivých programov, má Slovensko meškanie, ktoré musí dobehnúť začiatkom marca. Výsledkom niekoľkotýždňového negociačného procesu bude schválenie Národného strategického referenčného rámca a jeho operačných programov vo finálnej podobe.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA