Operačný program cezhraničnej spolupráce SR – Česká republika 2007-2013

Cieľom OP pre cezhraničnú spoluprácu je zvyšovať konkurencieschopnosť, zamestnanosť a atraktívnosť regiónov na slovensko-českej hranici.

Hlavným cieľom programu je rast kohézie a konvergencie cezhraničného regiónu prostredníctvom podpory rozvoja hospodárskych a sociálnych cezhraničných štruktúr zvyšujúcich konkurencieschopnosť a zamestnanosť v regióne a cez zvyšovanie dostupnosti a kvality cezhraničnej infraštruktúry.

Program sa vzťahuje na regióny, ležiace pri česko-slovenskej hranici v oboch krajinách (v SR je súčasťou programu Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj).

Prioritné osi:

  • Os 1: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu  a spolupráce. Cieľom je podpora vzájomnej spolupráce, obnova a zachovanie kultúrnych tradícií, zlepšenie cezhraničných aktivít v oblasti hospodárstva a ľudských zdrojov, využitie potenciálu turizmu a podpora tvorby spoločných produktov cestovného ruchu.
  • Os 2: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia. Cieľom je zvýšenie dostupnosti cezhraničného územia, zachovanie špecifík rázu krajiny, vytváranie podmienok pre regeneráciu a zachovanie kvality životného prostredia, zvýšené zavádzanie informačných a komunikačných technológií.
  • Os 3: Technická pomoc. Riadenie programu, monitoring, hodnotenie, publicita, kontrola a finančný manaźment.

Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, príspevok z neho je 92 740 141 eur, celkový príspevok z verejných prostriedkov na sedemročné obdobie je 109 106 049 eur.

Riadiacim orgánom je:

  • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Prievozská 2/B
  • 825 25 Bratislava 26
  • E-mail: infoservis@build.gov.sk

Vo štvrtok vám prinesieme informácie o Spoločnom operačnom programe Nástroj susedstva a partnerstva MaďarskoSlovenskoRumunskoUkrajina 2007-2013.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA