Operačný program INTERACT II 2007-2013

Úlohou OP je poskytovať podporu implementácii programov európskej teritoriálnej spolupráce, je teda určený najmä riadiacim orgánom a ďalším inštitúciám riadenia tejto skupiny fondov EÚ.

Cieľom OP je podpora a poskytovanie technickej pomoci riadiacim orgánom, spoločným technickým sekretariátom, monitorovacím výborom, národným kontaktným bodom, certifikačným orgánom a orgánom auditu. Pomáha tiež šíreniu poznatkov medzi aktérmi z určených cieľových skupín, zlepšovaniu postupov a nástrojov, a teda zvýšeniu úrovne kvality pri implementácii programov.

Operačný program INTERACT sa zameriava na otázky správneho riadenia v súvislosti s komplikovanosťou programov európskej teritoriálnej spolupráce. Operačný program využíva veľký objem odborných skúseností v oblasti regionálneho rozvoja, cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce a sieťových programov, ktoré vznikli v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom iniciatívy INTERREG. Hlavným cieľom operačného programu INTERACT II je poskytovať podporu jednotlivým aktérom pri účinnejšej a efektívnejšej implementácii programov európskej teritoriálnej spolupráce vzhľadom na to, že správne riadenie bolo označené za hlavný predpoklad, ktorý je potrebné realizovať v rámci európskej teritoriálnej spolupráce.

Program sa teda zameriava hlavne na:

 • vytváranie a zdieľanie poznatkov medzi aktérmi z určených cieľových skupín
 • prispievanie k zlepšeniu postupov a nástrojov na dosiahnutie vysokej úrovne kvality pri implementácii programov
 • rozširovanie prístupov správneho riadenia v rámci zainteresovaných cieľových skupín

Operačný program INTERACT II 2007-2013 je spoločným národným programom všetkých členských krajín EÚ a vzťahuje sa aj na pridružené krajiny Nórske kráľovstvo a Švajčiarska konfederácia.

Cieľovou skupinou programu INTERACT sú inštitúcie a orgány, ktoré boli vytvorené v Európe na riadenie programov európskej teritoriálnej spolupráce, predovšetkým riadiace orgány, spoločné technické sekretariáty, monitorovacie výbory, národné kontaktné body, certifikačné orgány a orgány auditu.

Prioritné osi

 • Os 1: Príprava a poskytovanie služieb. Cieľom je vytváranie obsahu, poskytovanie služieb, podporné aktivity, príprava nástrojov, riadenie kvality, ako aj zdokonaľovanie siete cieľových skupín.
 • Os 2: Technická pomoc. Cieľom je zabezpečenie priebehu OP, a teda príprava, riadenie, hodnotenie, informovanie a kontrola. Ďalej je to posilnenie administratívnej kapacity pri implementácii programov.

Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, príspevok z neho je 34 miliónov eur, celkový príspevok z verejných prostriedkov na sedemročné obdobie je 40 miliónov eur.

Riadiacim orgánom je:

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Oddelenie teritoriálnej spolupráce
 • Sabinovská 16
 • P.O.Nox 106
 • 820 05 Bratislava 25
 • Tel. +421 2 48 26 46 17
 • Fax +421 2 48 26 43 89

Vo štvrtok vám prinesieme informácie o prvom z programov cezhraničnej spolupráce, Programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko-SR 2007-2013.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA