Operačný program Juhovýchodná Európa

Program podporuje nadnárodné strategické partnerstvá pre zlepšovanie integrácie zúčastnených krajín.

Cieľom Operačného programu Juhovýchodná Európa je rozvoj nadnárodných partnerstiev vo veciach strategického významu za účelom zlepšenia procesu územnej, hospodárskej a sociálnej integrácie ako aj príspevok k súdržnosti, stabilite a konkurencieschopnosti.

Program sa týka štátov: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Macedónsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Grécko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a v prípade Talianska a Ukrajiny len určité regióny.

Zapojiť sa môžu inštitúcie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (verejné inštitúcie, inštitúcie riadené verejným právom alebo inštitúcie riadené súkromným právom).

Priority

 • Prioritná os 1: Uľahčenie inovácií a podnikania. Cieľom je prispieť k budúcemu rozvoju juhovýchodnej Európy cez uľahčenie inovácií, podnikania a znalostnej ekonomiky, zlepšiť hospodárske vzťahy a integráciu. Má prispievať špecificky k budúcemu rozvoju juhovýchodnej Európy ako miesta inovácií.
 • Prioritná os 2: Ochrana a zlepšenie životného prostredia. Cieľom je zlepšiť životné prostredie a jeho ochranu, prekonať vnútroštátne prekážky, predvídať budúce hrozby a rozvíjať spoločnú medzinárodnú činnosť na ochranu prírody a ľudí. Má prispievať k zlepšovaniu podmienok životného prostredia a k lepšiemu riadeniu chránených a ostatných prírodných a poloprírodných oblastí.
 • Prioritná os 3: Zlepšovanie dostupnosti. Cieľom je prepojenie regionálnych subjektov s európskymi sieťami a prístup k informačnej sieti. Má prispievať špecificky ku zlepšovaniu dostupnosti európskych sietí pre miestnych a regionálnych činiteľov. Patrí sem fyzická infraštruktúra ako aj prístup k informačnej spoločnosti.
 • Prioritná os 4: Rozvoj nadnárodných synergií pre oblasti s trvalo udržateľným rastom. Cieľom je vytvorenie polycentrického typu rozvoja a riešenie zvyšujúcich sa rozdielov medzi regiónmi a mestami. Má prispievať k vyváženým polycentrickým vzorom oblasti programu.
 • Prioritná os 5: Technická pomoc na podporu implementácie a budovanie kapacít. Cieľom je bezproblémová implementácia a zvýšenie kapacity inštitúcií a príjemcov v oblasti programu.

Program Juhovýchodná Európa je financovaný cez Európsky fond regionálneho rozvoja sumou 206 691 645 mil. eur, celkový rozpočet je vo výške 245 111 974 eur.

Riadiacim orgánom je:

 • National Development Agency
 • Pozsonyi út 56
 • 1133 Budapešť
 • Maďarsko

Spoločný technický sekretariát:

 • Joint Technical Secretariat
 • VÁTI Kht.
 • Gellérthegy u. 30 – 32
 • 106 Budapest
 • Maďarsko

Národný orgán a národné kontaktné miesto v SR:

 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Sekcia environmentálnych programov a projektov
 • Odbor programov
 • Námestie Ľudovíta Štúra 1
 • 812 35 Bratislava
 • Tel. +421 2 59 56 22 02, +421 2 59 56 21 91
 • Ing. Jana Rolínová : jana.rolinova@enviro.gov.sk
 • Zuzana Faberova: zuzana.faberova@enviro.gov.sk

V utorok vám v poslednej časti série prinesieme informácie o Programe interregionálnej spolupráce INTERREG IVC.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA