Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-2013

Pre Slovensko ako vnútrozemskú krajinu je to relatívne najmenší OP. Na rozvoj rybného hospodárstva poskytne takmer 19 miliónov eur.

Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 je spolufinancovaný zo Spoločnej politiky rybolovu cez Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFF). V tomto programe je pre Slovensko alokovaných najmenej zo všetkých programov financovaných z fondov EÚ. Oprávnení žiadatelia budú zo všetkých troch sektorov a medzi oprávnenými regiónmi je celé územie Slovenska. Najväčšie intervencie sa však týkajú prvého cieľa – Konvergencie, teda mimobratislavských regiónov.

Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva. Sprostredkovateľským orgánom bude Poľnohospodárska platobná agentúra, ktorá má v svojej gescii aj priame platby z SPP.

Cieľom OP je trvalo udržateľný a konkurencieschopný sektor rybného hospodárstva.

Geograficky sa pomoc vzťahuje na oblasti cieľa Konvergencia a na oblasti mimo cieľa Konvergencia. Oblasťami cieľa Konvergencia sú: Západné Slovensko (Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj), Stredné Slovensko: (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Oblasti mimo cieľa Konvergencia zahŕňajú územie Bratislavského kraja.

Prioritné osi

Tento program má trochu netradičnú štruktúru, keďže sa dotýka ako morského, tak aj sladkovodného rybolovu. Na Slovensko sa vzťahujú tri prioritné osi z programu.

  • Os 2: Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh. Cieľom je modernizácia akvaklultúry a zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov, spracovávajúcich hlavne domácu produkciu.
  • Os 3: Opatrenia spoločenského záujmu. Cieľom je zabezpečenie stability a podpora trhu v sektore rybného hospodárstva.
  • Os 5: Technická pomoc. Cieľom je zabezpečenie propagácie programu, rozvoj monitorovacích systémov, podpora efektívneho riadenia programu a zabezpečenie potrebných podkladových štúdií a vonkajších expertíz.

Program je financovaný z EÚ prostredníctvom Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sumou 13 688 528 eur, celkový príspevok z verejných prostriedkov na sedemročné obdobie je 18 922 750 eur.

Riadiacim orgánom je:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva SR
  • Sekcia rozvoja vidieka
  • Dobrovičova 12
  • 812 66 Bratislava
  • Tel. +421 2 59 26 62 75
  • Fax +421 2 59 26 65 85

Vo štvrtok vám prinesieme všeobecné informácie o eurofondoch určených pre rozvoj cezhraničnej a územnej spolupráce.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA