POKER sa oživí v košickom a prešovskom krajskom zastupiteľstve

O ďalšom osude spoločného rozvojového plánu pre Východné Slovensko diskutovali v Košiciach účastníci Regionálneho diskusného fóra.

Krátka správa

Východné Slovensko bolo niekoľko desaťročí spravované ako jeden celok – Východoslovenský kraj. Po zmenách v administratívno-správnom členení (v polovici 90. rokov 20. stor.) sa obnovili Prešovský a Košický kraj, ktoré sú od roku 2001 aj územnými samosprávnymi jednotkami. Tieto rozhodujú medzi iným aj o regionálnom rozvoji.

Čas a skúsenosti ukázali potrebu užšej spolupráce najmä v tých oblastiach regionálnej politiky, ktoré finančným i veľkostným zámerom presahujú súčasné možnosti a kapacity kraja. V rámci opatrenia podporovaného z eurofondov („Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky, ako partnerstva pre rozvoj regionálnej politiky“) spracovali v minulom roku spoločnú stratégiu rozvoja na úrovni NUTS II- Rozvojový plán Slovensko – Východ, ktorý vznikol v rámci projektu POKER (EurActiv.sk, 9. novembra 2007).

24. mája 2007 sa stretlo na pôde Technickej univerzity v Košiciach 40 účastníkov Regionálneho diskusného fóra (RDF), ktorí spoločne diskutovali  o skutočnom napĺňaní Rozvojového plánu Slovensko – Východ. Fóra, ktoré organizovali Ekonomická fakulta a Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja Technickej univerzity v Košiciach za podpory Friedrich Ebert Stiftung sa zúčastnili poslanci oboch zastupiteľstiev VÚC, zástupcovia verejnej správy, univerzít a ďalší odborníci z oblasti regionálneho rozvoja.

Stretnutie otvoril Andrej Steiner z Karpatského regionálneho inštitútu (KRI),  jeden z hlavných autorov spoločného  Rozvojového plánu – Slovensko Východ. 

V  príspevkoch odznela naliehavá potreba nadviazať na ciele a priority identifikované v Rozvojovom pláne a zaoberať sa možnosťami ako ich začať reálne implementovať v praxi. Predsedovia komisií sa zaviazali zorganizovať v blízkej dobe spoločné zasadnutie poslaneckých komisií, ktoré bude venované záverom Regionálneho diskusného fóra. V živej diskusii odzneli návrhy, napr. na vytvorenie spoločného expertného tímu oboch VÚC, ktorý by bol začiatkom inštitucionálneho rámca implementácie Rozvojového plánu, na vytvorenie Regionálneho rozvojového fondu, na koordináciu projektov pre eurofondy na úrovni NUTS 2, či na zabezpečovanie politickej garancie na vládnej a rezortnej úrovni.

“Pre implementáciu RoP je potrebné hľadať jednoduchý inštitucionálny model, na začiatku by mohlo ísť o 3 – 4 ľudí, ktorí by koordinovali spoločné iniciatívy v rámci RoP.”, uviedol Juraj Hurný, predseda komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu PSK. László Iván, predseda regionálnej komisie zastupiteľstva KSK hovorí, že “pre implementáciu RoP je kľúčová spolupráca zástupcov komisí regionálnych rozvojov na oboch samosprávnych krajoch.”

Za praktikov – regionalistov vystúpil šéf odboru regionálneho rozvoja KSK, Peter Ťapák, ktorý skonštatoval, že “hlavným prínosom projektu POKER bola spolupráca a spoznanie sa odborníkov z oboch VÚC, ktorí spolu diskutovali a hľadali riešenia ako sa vysporiadať s rôznymi problémami. Tak vznikol kvalitný regionálny dokument, pričom dobre spracované programové dokumenty nie sú samozrejmosťou ani na národnej úrovni.”

Rudolf Bauer, poslanec NR SR pripomenul, že “v rámci štrukturálnych fondov príde na Východné Slovensko ročne vyše miliardy korún, RoP je príležitosť ako spolu účinne tieto peniaze prerozdeliť.”

Diskusia ukázala, že projekt POKER sa stáva príležitosťou nielen pre koordinovaný rozvoj celého východného Slovenska, ale aj pre lámanie komunikačných bariér a stieranie rozdielov, ktoré vytvorili  medzi východniarmi administratívne hranice.

RDF Slovensko Východ je think-tanková iniciatíva. Pri vzniku sa inšpirovali aktivitami klubu regionalistov Ekonomickej univerzity v Bratislave a opiera sa o princípy pilotného projektu samosprávnych krajov  POKER (PrešOv – KošicE- Rozvoj).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA