Pokračovanie Interregu C na Slovensku schválené

Vláda súhlasila s programovým dokumentom pokračovateľa interregionálnej spolupráce podporovaného tretím cieľom novej kohéznej politiky v rokoch 2007-2013 – Európskou územnou spoluprácou. Riadenie programu prebralo vo veľkej miere Francúzsko.

Krátka správa

Nástupca programu INTERREG IIIC (o mene programu sa ešte rozhodne) sa spustí na jeseň 2007. V rokoch 2007 – 2013 bude model z rokov 2000 – 2006 (obsahoval 4 programy) nahradený  jedným celoeurópskym s jednotnou riadiacou štruktúrou. Programová komisia, ktorej členovia zastupujú EÚ-27, Nórsko, Švajčiarsko a EK, spracovala operačný program a v apríli 2007 predložila Komisii jeho upravenú verziu. S prvou výzvou na predkladanie projektov sa počíta na jeseň 2007, informoval EurActiv 4. mája 2007.

Minulú stredu vláda schválila nový rámec na realizáciu nadnárodných projektov regionálnej spolupráce s účasťou eurofondov. Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) bude plniť funkciu Národného kontaktného bodu pre nový program interregionálnej spolupráce.

Pre „INTERREG IVC“ sa počíta s 321 mil. eur z ERDF. Výška národného spolufinancovania od projektových partnerov pri realizácii spoločných projektov je 25 % (krajiny EÚ-15) a 15 % pre členské štáty, ktoré vstúpili po roku 2004.

INTERREG IVC“ bude mať zameranie na rozvojové regionálne politiky v oblastiach ako sú inovácie, poznatková ekonomika, životné prostredie  a predchádzanie živelným pohromám. Podporené budú rôzne druhy ineterregionálnych kooperačných projektov a sietí.

Štruktúra programu sa opiera o dve tematické priority, ktoré zoskupujú oblasti akcií, ktoré sú kľúčové v rámci pomáhania pri dosahovaní príspevkov od regiónov Európy k stratégii Únie pre rast, zamestnanosť a trvaloudržateľný rozvoj.

 • Priorita 1 rieši inováciu a znalostnú ekonomiku, pričom sa sústreďuje najmä na podtémy inovácie, výskum a technologický rozvoj, podnikanie a MSP, informačná spoločnosť, zamestnanosť,  kvalifikácia a vzdelávanie.
 • Priorita 2 sa zameriava na životné prostredie a prevenciu voči rizikám, najmä na podtémy prírodné a technologické riziká, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, biodiverzita a ochrana prírodného dedičstva, energia a trvaloudržateľná doprava, kultúrne dedičstvo a krajina.

Predmetný program podporuje dva rôzne typy intervencií, ktoré sa vzájomne dopĺňajú.

 • Prvým typom sú regionálne iniciatívy, projekty iniciované aktérmi na regionálnej a miestnej úrovni zamerané na výmenu skúseností v konkrétnej oblasti politiky s cieľom identifikovať najlepšie praktiky a rozvinúť nové nástroje a prístupy k realizácii.
 • Druhý typ intervencie sa nazýva Fast Track Option (zrýchlená možnosť). Bude mať formu sietí spájajúcich regióny s bohatými skúsenosťami v konkrétnej oblasti politiky a regióny, ktoré sa chcú v danej oblasti zlepšiť. Cieľom je zabezpečiť, aby si identifikované najlepšie praktiky našli cestu do programov konvergencie a konkurencieschopnosti.

Riadenie programu bude pozostávať z nasledujúcich subjektov:

 • Riadiaci orgán: samosprávny región Conseil Regional Nord – Pas de Calais (región Nord-Pas de Calais) v Lille, Francúzsko;
 • Certifikačný orgán: Caisse des Depots (Pokladnica vkladov), francúzsky štátny úverový inštitút v Paríži;
 • Orgán auditu: medziministerský výbor pre koordináciu kontrol týkajúcich sa európskych štrukturálnych fondov (Commission Interministerielle de Coordination des Controles des actions cofinancees par les Fonds Structurels / CICC) rovnako so sídlom v Paríži;
 • Monitorovací výbor: Monitorovací výbor pozostáva maximálne z dvoch zástupcov za jednu krajinu (EÚ 27, Nórsko, Švajčiarsko) – každá krajina má jeden hlas. Zástupcovia  Európskej komisie, riadiaceho orgánu, orgánu auditu, certifikačného orgánu a spoločného technického sekretariátu majú pri jeho zasadnutiach poradný hlas;
 • Spoločný technický sekretariát/JTS: INTERREG IVC Lille, Francúzsko;
 • Pracovná skupina (nepovinná);
 • Národné kontaktné body (nepovinné).

Rozhodnutia o otázkach týkajúcich sa riadenia a realizácie programu sa prijímajú v monitorovacom výbore konsenzom. Rozhodnutia o operáciách, ktoré sa majú financovať, sa však budú prijímať kvalifikovanou väčšinou. Táto kvalifikovaná väčšina musí zahŕňať hlasy krajín, na území ktorých sídli partner alebo vedúci partner príslušnej operácie. Monitorovaciemu výboru môže pomáhať pracovná skupina pozostávajúca z predchádzajúceho, aktuálneho a budúceho predsedu monitorovacieho výboru (tzv. trojka), Komisie a riadiaceho orgánu s pomocou spoločného technického sekretariátu.

Spoločný technický sekretariát bude pomáhať riadiacemu orgánu, certifikačnému orgánu, orgánu auditu, monitorovaciemu výboru a pracovnej skupine podľa potreby pri vykonávaní ich povinností.

Spoločný technický sekretariát bude mať medzinárodný personál a bude financovaný z rozpočtu technickej pomoci. Jeho celoeurópsku činnosť budú podporovať štyri informačné body (IB), ktoré budú: v Katoviciach (Poľsko), Lille (Francúzsko – v rámci JTS), Rostocku (Nemecko) a Valencii (Španielsko). Hoci väčšina projektov má pokrývať niekoľko geografických oblastí, aktivity informačných bodov sa zamerajú na istú geografickú oblasť. Informačné body budú mať tiež medzinárodný personál.

Orgány zúčastnených krajín sa môžu rozhodnúť vytvoriť národný kontaktný bod na podporu programu. Národné kontaktné body môžu mať dôležitú úlohu v propagácii programu medzi potenciálnymi žiadateľmi o projekty vo svojej krajine a pri ich podpore pri tvorbe projektov. Vytvorenie národných kontaktných bodov je dobrovoľné a ich výdavky nebudú kryté z rozpočtu technickej pomoci tohto programu.

INTERREG IIIC sa na Slovensku realizoval aj v skrátenom programovom období 2004-2006. 2 600 projektových partnerov z členských a pristupujúcich krajín EÚ implementovalo 265 projektov v hodnote 500 miliónov eur v celej EÚ. 

V rámci štyroch verejných výziev na predkladanie projektov na Slovensku bolo schválených 23 nadnárodných projektov za účasti 26 domácich projektových partnerov. Päť nadnárodných projektov, ktoré realizovalo 7 partnerov bolo už ukončených. Koncom apríla 2007 certifikovalo MH SR v rámci programu INTERREG IIIC oprávnené výdavky vo výške 1,07 milióna eur (46,46 % z rozpočtu prideleného projektovým partnerom v SR).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA