Pravidlá pre rybársky eurofond na svete

Komisia prijala 10. marca vykonávacie pravidlá pre Európsky fond rybného hospodárstva a Brusel žiada členské krajiny o ich programy pre roky 2007-2013. Slováci dostanú viac ako 400 miliónov korún.

Krátka správa

Slovensko čerpá prostriedky z EÚ prostredníctvom viacerých kanálov. Okrem štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rozvoj vidieka máme pridelených aj 12,1 mil. eur z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH/EFF).

Fond disponuje pre roky 2007-13 s rozpočtom vo výške 3,8 miliardy eur (v bežných cenách 2004 / 4,3 miliardy eur v súčasných cenách) a podporuje všetky rybné priemyselné odvetvia:

 • morský a sladkovodný rybolov,
 • podniky akvakultúry,
 • výrobné organizácie,
 • spracovateľské odvetvie
 • obchod pre oblasti rybolovu.

V základnej podstate je pokračovateľom Finančného nástroja pre usmernenie rybolovu (FIFG), ktorý v prechádzajúcom období (2000-2006, u nás iba v skrátenom období 2004-2006) bol jedným zo štyroch štrukturálnych fondov (ESF, ERDF, EAGGF, FIFG) a spolu s Európskym poľnohospodárskym usmerňovacím a záručným fondom  (EAGGF) financoval Sektorový operačný program Poľnohospodárstavo a rozvoj vidieka – v rámci trvalo udržateľného rozvoja vidieka. Mal dve podopatrenia:

2.2.1 Spracovanie rýb a propagácia rybích výrobkov2.2.2 Akvakultúra

Na rybné hospodárstvo (financované cez FIFG) bolo k dispozícii 1,829 mil. eur, v novom období je to 6-násobný nárast. Nové pravidlá dopĺňajú právny rámec EFRH a členské štáty môžu dokončiť svoje operačné programy a predložiť ich na schválenie Komisii.

„V súčasnosti sú prijaté všetky potrebné právne predpisy umožňujúce začatie financovania. Nabádam členské štáty, aby v čo najkratšom čase zabezpečili odoslanie svojich národných stratégií a operačných programov Komisii, aby sa zabránilo omeškaniam v pridelení pomoci z EFRH odvetviam priemyslu alebo rybárskym komunitám v členských štátoch.“, poznamenal Malťan Joe Borg, európsky komisár pre rybné hospodárstvo a námorné záležitosti.

Vo vykonávacom nariadení sa ustanovujú podrobné postupy, ktorých sa členské štáty musia pridŕžať pri príprave a vykonávaní svojich operačných programov. V nariadení sú tiež obsiahnuté ustanovenia, ktoré upravujú:

 • presné pravidlá vykonávania oprávnených opatrení podľa EFRH,
 • štruktúru a obsah operačných programov,
 • podrobné ustanovenia riadenia, monitorovania a kontroly operačných programov,
 • povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu a poskytovaniu informácií,
 • povinnosti členských štátov s ohľadom na nezrovnalosti, a
 • spracovanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Nariadením sa zlučujú všetky potrebné právne ustanovenia do jedného dokumentu, v čase uplatňovania Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH), predchodcu EFRHsa rovnocenné ustanovenia nachádzali v deviatich samostatných nariadeniach.

Päť hlavných priorít:

 • pomoc rybárskej flotile pri prispôsobovaní rybolovnej kapacity a v rámci ochrany rybolovných zdrojov,
 • poskytovanie podpory rôznym odvetviam priemyslu (odvetvie akvakultúry, spracovateľské odvetvie a odvetvie odbytu),
 • poskytovanie pomoci projektom podporujúcim kolektívny záujem daného odvetvia,
 • podporovanie trvalej udržateľnosti oblastí závislých na rybolove
 • poskytovanie technickej pomoci členským štátom pri poskytovaní pomoci.

Schválenie programov je na Komisii, ktorá sa najskôr ubezpečí, že operačné programy sú v súlade s cieľmi spoločnej politiky rybného hospodárstva. Predpokladá sa, že väčšinu týchto programov Komisia schváli v priebehu druhej polovice roku 2007.

Rozdelenie pomoci EFRH (2007 – 2013)
Členský štát Konvergenčné regióny Nekonvergenčné regióny Spolu v eur
Rakúsko 167 228 4 500 253 4 667 481
Belgicko 23 301 312 23 301 312
Bulharsko 70 406 358 70 406 358
Cyprus 17 500 989 17 500 989
Česká republika   24 003 691 24 003 691
Dánsko 118 606 682 118 606 682
Estónsko 74 632 182 74 632 182
Fínsko 35 001 972 35 001 972
Francúzsko 30 389 485 161 309 090 191 698 575
Nemecko 86 073 715   52 352 951 138 426 666
Grécko 157 293 830 27 501 551 184 795 381
Maďarsko 30 399 339 496 000 30 895 339
Írsko 37 502 115 37 502 115
Taliansko 282 489 352 94 105 302 376 594 654
Lotyšsko 110 369 814 110 369 814
Litva 48 418 135 48 418 135
Malta 7 435 476 7 435 476
Holandsko 43 102 430 43 102 430
Poľsko 651 791 102 651 791 012
Portugalsko 198 766 492 20 001 128 218 767 620
Rumunsko 202 556 179 202 556 179
Slovensko 11 242 552
892 801 12 135 353
Slovinsko 19 330 990   19 330 990
Španielsko 840 215 806 165 209 310 1 005 425 116
Švédsko 48 502 732 48 502 732
Spojené kráľovstvo 38 335 019 84 004 734 122 339 753
Technická pomoc

30 791 993
Spolu 2 611 354 118 933 891 352 3 849 000 000

Zdroj údajov: Európska komisia, marec 2007, sumy v EUR, 2004 ceny

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA