Predsedovia samosprávnych krajov o regionálnom rozvoji

Predsedovia ôsmich samosprávnych krajov Slovenska sa stretli v Bratislave na dvojdňovom pracovnom rokovaní, na ktorom sa okrem iného zaoberali tiež návrhom zákona o regionálnom rozvoji a problematikou financovania SAD.

Hlavnou témou prvého dňa rokovania bola problematika Slovenskej automobilovej dopravy a jej dofinancovania za rok 2005. Po niekoľkomesačných rokovaniach s Ministerstvom dopravy SR dospeli zástupcovia vyšších územných celkov k určitým postupom, ktoré by čiastočne eliminovali negatívne javy v doprave za rok 2005.

Argument Ministerstva financií SR (MF SR) o objednávaní dopravných výkonov je podľa nich nepravdivý a arogancia MF SR riešeniu tohto problému neprispeje. Na pracovnom rokovaní sa predsedovia samosprávnych krajov oboznámili s návrhmi prezidenta Zväzu autobusovej dopravy Georgea Trabelssieho a dohodli sa na vzájomnej koordinácii ďalších krokov. Naďalej trvajú na rokovaní priamo s podpredsedom vlády SR a ministrom financií Ivanom Miklošom.

Ďalšou témou rokovania bola informácia o návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja. Po zovšeobecnení poznatkov z legislatívneho procesu dohodli ďalšie metódy práce samosprávnych krajov pri uplatňovaní pripomienok k návrhom právnych predpisov (a to aj vzhľadom na výrok Ústavného súdu SR z 23. februára 2006 o nesúlade § 6 ods. 1 zák. č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch s čl. 71 Ústavy SR).

Súčasťou rokovania bola aj informácia o registrácii a schválenie loga združenia SK8, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia. Združenie SK8 bude jednotne vystupovať vo vzťahu k vláde, parlamentu, jednotlivým rezortom, ale aj k Bruselu.

Záver prvého dňa rokovania patril informácii o európskom a nórskom finančnom mechanizme a návrhu na zmenu Štatútu národného monitorovacieho výboru pre finančný mechanizmus EHP, ktorú uviedol Kálmán Petőcz, riaditeľ odboru koordinácie predvstupových fondov a bilaterálnej spolupráce Úradu vlády SR.

Po diskusii, smerujúcej predovšetkým k zmene pomeru zastúpenia v Národnom monitorovacom výbore pre finančný mechanizmus sa predsedovia uzniesli na štyroch základných princípoch, po splnení ktorých sú ochotní vo výbore pracovať, a to:

1. Dodržiavať princíp partnerstva – samosprávne kraje sú partnerom vlády! -v jednotlivých grémiách vo vzťahu k vláde má mať každý kraj svojho zástupcu.

2. Účasť vo výboroch má úmerne odrážať aj mieru zodpovednosti jednotlivých členov.

3. Cieľom je vyberanie najlepších projektov.

4. Vybrané projekty majú napomáhať vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi.

Predsedovia sa zároveň dohodli na určení koordinátora za SK8, ktorý sa bude podieľať na tvorbe návrhu Štatútu Národného monitorovacieho výboru pri rešpektovaní prijatých princípov. Predsedovia sa ďalej dohodli, že oslovia Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva vo veci kreovania výboru a pomerného zastúpenia členov výboru podľa skupín.

V rámci rokovania o aktuálnych otázkach si predsedovia vypočuli správu o stave príprav podujatia Dni Slovenska v Bruseli, ktoré sa začnú 24. apríla 2006.

Sprievodným programom je konferencia Rozvoj slovenských regiónov, na ktorej v mene najvyšších predstaviteľov VÚC vystúpi 25. apríla 2006 Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a vedúci Národnej delegácie SR vo Výbore regiónov, poradného orgánu Európskeho parlamentu. Vo svojom vystúpení poskytne účastníkom tohto podujatia komplexný pohľad na regionálny rozvoj Slovenska a problematiku s tým súvisiacu.

Ďalší deň rokovania (23. 3. 2006) patril stretnutiu so zástupcami Sociálnej poisťovne, splnomocnencom vlády SR pre zavedenie eura Ivanom Štefancom a primátorom Myjavy Pavlom Halabrínom.

Na rokovaní s Františkom Halmešom, predsedom Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne a Františkom Kurejom, riaditeľom sekcie ekonomiky Sociálnej poisťovne, dostali predsedovia vyšších územných celkov komplexné informácie o zadlženosti zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a následne sa ostro ohradili proti spôsobu exekvovania nemocníc a polikliník. Prijali ochotu vedenia Sociálnej poisťovne na zmenu komunikovania priamo so zriaďovateľom bez sprostredkovateľa. Dohodli sa tiež na ďalšom spoločnom stretnutí približne o 6 týždňov a na bilaterálnych rokovaniach vedenia Sociálnej poisťovne s predsedami jednotlivých samosprávnych krajov.

Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura Ivan Štefanec požiadal predsedov o spoluprácu v oblasti zavedenia jednotnej európskej meny, v tejto súvislosti tiež o určenie zodpovednej osoby za zavedenie eura za každý samosprávny kraj, ako aj jedného komunikačného bodu za všetky samosprávne kraje. Predsedovia žiadali o definovanie dopadu zavedenia eura na obyvateľa a návrh kompenzačného mechanizmu pre regióny. Splnomocnenec vlády ich informoval, že analýzu dopadu vypracovala Národná banka Slovenska, a spresnil, že ho vláda vymenovaním do funkcie splnomocnenca poverila predovšetkým vytvorením technických podmienok bezproblémového prechodu na jednotnú európsku menu.

Primátor Myjavy Pavel Halabrín prezentoval predsedom návrh starostlivosti o živú tradičnú ľudovú kultúru na západnom Slovensku. Spoločne konštatovali alarmujúci stav odbornej starostlivosti štátu o tento druh kultúry.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA