Predsedovia VÚC v Bruseli

Predsedovia samosprávnych krajov SR sa stretli v Bruseli, kde diskutovali o možnostiach a forme zapojenia vyšších územných celkov (VÚC) do procesu rozdeľovania eurofondov pre finančné obdobie 2007-2013.

 

Krátka správa

Hoci by už od začiatku budúceho roka mali začať fungovať implementačné agentúry Slovensko-východ, Slovensko-západ, Slovensko-stred a Bratislava, predstavitelia krajov poukázali na to, že zatiaľ presne nevedia, akú úlohu budú zohrávať pri zapájaní sa do koordinácie pri práci so štrukturálnymi fondmi.

V rámci pracovnej návštevy sa predstavitelia slovenských samosprávnych krajov stretli s komisárkou pre regionálnu politiku Danutou Hübner. Tá ocenila koordinovaný postup slovenských krajov a vyjadrila jednoznačnú podporu spoločnému regionálnemu operačnému plánu (SROP). Model spolupráce Prešovského a Košického samosprávneho kraja na úrovni NUTSII označila ako vzor pre ostatné VÚC. Povzbudila regióny k iniciatíve „zdola nahor“ v súlade s princípom subsidiarity. Ako informovala Danuta Hübner, v polovici roka Európska komisia očakáva návrh vlády SR vrátane operačných programov, pričom koncom tohto roka by mali byť operačné programy schválené. Komisárka ponúkla pomoc pri získaní expertízy o poskytovaní informácií o postupe prác na regionálnych operačných programoch iných krajín.

Počas stretnutia s eurokomisárom Jánom Figeľom bolo témou aj slabé zapojenie Slovenska do projektov zameraných na občiansku spoločnosť. Eurokomisár predstavil nový program Európskej komisie na obdobie rokov 2007 až 2013 zameraný na celoživotné vzdelávanie. Ako uviedol, na Slovensku je 1500 študijných odborov, pričom vo Fínsku, ktoré bolo predstavené ako vzor v oblasti vzdelávania, je ich 400. Ján Figeľ v tejto súvislosti poukázal na potrebu zlučovania učebných odborov a reprofiláciu stredných škôl v regiónoch. Zástupcovia krajov dospeli k záveru, že treba podstatne zvýšiť aktivitu v oblasti vzdelávania a kultúry, ako aj partnerských vzťahov regiónov a miest, kde SR zaostáva v porovnaní s inými členskými krajinami EÚ.

Komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí Vladimír Špidla kritizoval SR za nízky podiel Európskeho sociálneho fondu (ESF) na návrhu celkových prostriedkoch štrukturálnych fondov na roky 2007 až 2013. Uviedol príklady Írska a Španielska, ktoré s pomocou ESF výrazne znížili nezamestnanosť. Vladimír Špidla uviedol, že jednou z priorít ESF sú projekty na skvalitňovanie ľudských zdrojov vo verejnej správe a reštrukturalizáciu učebných osnov stredných škôl. Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa hovoril o probléme sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, pričom ho označil ako celoeurópsky. V tomto roku Európska komisia zriadila expertnú skupinu na posúdenie problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci Európskej únie. Komisár vyjadril záujem navštíviť východ SR, aby osobne preskúmal skúsenosti samosprávy s riešením tohto problému.

Rokovania s komisárom Vladimírom Špidlom sa týkali aj foriem prínosu regiónov k otvoreniu trhu práce. Košický župan pripomenul, že Slovensko je štvrtou najchudobnejšou krajinou EÚ. „My sa snažíme, aby sme boli zaujímaví z viacerých hľadísk,” konštatoval Zdenko Trebuľa. Poukázal na to, že hoci v každej krajine existujú regionálne rozdiely, na Slovensku sú mimoriadne výrazné, prehlbujú sa a proces sa nedarí zastaviť. “Určite to má viac príčin, ale jednou z nich je nevyhovujúca infraštruktúra na Slovensku a tá potom prináša nezáujem investorov o určité oblasti, predovšetkým o východné a stredné Slovensko“, uviedol s tým, že treba vytvárať tlak na slovenskú vládu s cieľom získavať viac zdrojov do infraštruktúry.

Slovenská delegácia tiež rokovala o ďalšom fungovaní Domu slovenských regiónov v Bruseli, jeho administratívnom posilnení a spolupráci medzi kanceláriami jednotlivých krajov. Na zasadnutí Národnej delegácie pri Výbore regiónov bol za jej predsedu zvolený nitriansky župan Milan Belica NSK.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA