Pripomienkovanie PHSR Bratislavského kraja 2007-2013

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja udávajú smer, kam sa bude región v strednodobom horizonte uberať.

Krátka správa 

Počas skráteného programového obdobia 2004-06 sa vyčlenili eurofondy na prípravu nových stratégií a plánov rozvoja v sedemročnom období, ktoré nedávno začalo. Medzi také patria aj programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) samosprávnych krajov, ktorých spracovanie predpisuje aj zákon.  

PHSR Bratislavského samosprávneho kraja (PHSR BSK) nadväzuje na celú sériu dokumentov na regionálnej a národnej úrovni: Národný rozvojový plán (NRP), Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013, operačné programy (OP) a Stratégiu rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja. 

V rámci NSRR 2007-2013 bude samostatný operačný program Bratislavský kraj, na ktorý je vyčlenených 87 miliónov eur (pri súčasnom kurze približne 2,92 mld. korún). Bratislavský kraj sa nájde ešte v trojici ďalších operačných programoch, ktoré riešia oba ciele novej kohéznej politiky – Konvergencia aj Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. (Výskum a vývoj, Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia). Dovedna je to 450 miliónov eur z 11,5 mld. eur pre najrozvinutejší zo slovenských regiónov (viac ako 15 mld. korún). Bratislavský región je v rámci územia celého Slovenska oprávnený aj na prostriedky z Kohézneho fondu v OP Doprava a Životné prostredie. 

S vlastnými zdrojmi kraja (hlavne podiel z vybraných niektorých daní a financie zo štátneho rozpočtu na výkon originálnych a prenesených kompetencií), alokáciou na cezhraničné programy spolupráce ide o finančný balík, ktorý chce región zmysluplne a efektívne využívať. Zároveň sa pri tvorbe týchto stratégií vyžaduje princíp partnerstva a o definitívnom schválení PHSR rozhodne regionálny parlament.

PHSR vzniká ako súčasť projektu kraja, na ktorý sa získali prostriedky z EÚ. Po spracovávaní a príprave PHSR počas marca prebieha verejné pripomienkové konanie. Pracovná verziu projektu je k dispozícii na stránke Bratislavského kraja v sekcii Regionálny rozvoj – Dokumenty.

PHSR obsahuje najmä analýzu ekonomického a sociálneho rozvoja územného obvodu vyššieho územného celku,  hlavné trendy jeho vývoja,  rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry, rozvoj životného prostredia, vzdelávania, kultúry a ďalších oblastí. Takéto plány pripravujú aj ostatné samosprávne kraje, dokonca sú spracované alebo sa dokončujú plány aj pre úroveň NUTS II (Východné Slovensko, Stredné Slovensko a Západné Slovensko).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA