Program JASPERS má regionálne zastúpenie vo Viedni

Minulý týždeň spustili činnosť regionálneho zastúpenia podpornej iniciatívy kohéznej politiky, na ktoré sa môžu obracať aj slovenské regióny vo Viedni.

Krátka správa

JASPERS – Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch – je iniciatíva, ktorú v roku 2006 spoločne založila Európska komisia s Európskou investičnou bankou (EIB) a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD). Spomínané banky sa touto formou angažujú v pomoci členským štátom EÚ v strednej a východnej Európe tvoriť vysokokvalitné projekty spolufinancované zo štrukturálnych a Kohézneho fondu EÚ.

3. mája vo Viedni nové regionálne zastúpenie programu JASPERS. Odborníci programu budú pôsobiť v regionálnych zastúpeniach, aby mohli úzko spolupracovať s príjemcami pomoci. Pobočka vo Viedni je druhým oficiálne otvoreným regionálnym zastúpením programu JASPERS. Prvé bolo otvorené vo Varšave v januári tohto roku. Viedenský JASPERS má plný stav – inžinierov, ekonómov a finančných expertov, spolu s podporným personálom. Celý tím dopĺňajú a podporujú ďalší odborní pracovníci v Európskej komisii, EIB a EBRD.

Nové zastúpenie bude pomáhať orgánom v Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku s prípravou veľkých investičných projektov, ktoré budú podporované z prostriedkov EÚ v prebiehajúcom finančnom období 2007 – 2013. Viedeň bola za sídlo zastúpenia v stredoeurópskom regióne zvolená z logistických dôvodov, práve kvôli svojej centrálnej polohe a ľahkému prístupu k štyrom prijímajúcim krajinám.

Viceprezident EIB Matthias Kollatz-Ahnen na slávnostnom otvorení povedal: „Za takmer päťdesiat rokov svojej existencie EIB nadobudla cenné odborné znalosti pri financovaní projektov v prioritných oblastiach pre regionálne politiky EÚ. V nových členských krajinách už banka poskytla podporu na projekty prispievajúce k vyrovnanému rozvoju rozšírenej Únie v hodnote okolo 40 mld. eur. Očakáva sa, že zastúpenie programu JASPERS vo Viedni bude dôležitým nástrojom na zdieľanie týchto skúseností, spolu s našimi partnermi z Komisie a EBRD. Štyrom členským krajinám bude poskytovať odbornú pomoc pri tvorbe projektov vhodných na prijímanie prostriedkov EÚ, ako aj pri čo najlepšom využívaní zdrojov Únie.”

Generálny riaditeľ DG REGIO Dirk Ahner uviedol: „Otvorenie zastúpenia programu JASPERS vo Viedni je ďalším dôležitým krokom v rozvíjaní spolupráce medzi Európskou komisiou, EIB a EBRD. Spojenie zdrojov a skúseností týchto troch partnerov umožní programu JASPERS poskytovať účinnejšiu pomoc prijímajúcim krajinám, ktoré tak budú schopné lepšie využívať značný objem momentálne dostupných investičných prostriedkov EÚ. Efektívnejšie investovanie povedie k vyššiemu rastu a konkurencieschopnosti, čo je cieľom politiky súdržnosti EÚ.”

Alexander Auboeck, riaditeľ obchodnej skupiny pre infraštruktúru EBRD, poznamenal: „EBRD úspešne pôsobí v strednej a východnej Európe už od roku 1991 a jej prítomnosť v týchto krajinách je dôležitým prvkom pri realizácii tohto programu. V rámci programu JASPERS banka svoju činnosť sústreďuje na tie oblasti, v ktorých má konkrétne odborné znalosti, vrátane mestskej infraštruktúry, energetickej výkonnosti a obnoviteľných zdrojov, a na verejno-súkromné partnerstvá. Veríme, že regionálne zastúpenie programu JASPERS vo Viedni značne posilní schopnosť poskytovať prínosy priamo na mieste príjemcom financií EÚ v Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku.“

Pomoc z programu JASPERS sa príjemcom poskytuje bezplatne a odvíja sa od ľudských zdrojov poskytnutých zo strany EIB a EBRD v kombinácii s finančnými zdrojmi z rozpočtu Európskej komisie na technickú pomoc. Ďalšie regionálne zastúpenie programu JASPERS so sídlom v Bukurešti má pomáhať pri vytváraní projektov v Rumunsku a Bulharsku a bude oficiálne otvorené v júni.

JASPERS, JEREMIE a JESSICA patria k iniciatívam EÚ v oblasti novej kohéznej politike, ktorých memorandum bolo podpísané medzi bankami a EK 30. mája 2006.

  • JASPERS – Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions / Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch;
  • JEREMIE – Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises / Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky
  • JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas / Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA