Prvé pracovné rokovanie župana a Rady pre rozvoj miest a obcí

Na prvom pracovnom rokovaní sa stretli 20. apríla predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenko Trebuľa a členovia Rady pre rozvoj miest a obcí v Košickom kraji.

Rada bola konštituovaná 16. marca 2006 za účasti primátorov a starostov miest a obcí KSK ako odborný poradný orgán župana. Zámerom je lepšia koordinácia regionálneho rozvoja, zabezpečovanie spoločných cieľov krajskej a miestnych samospráv a obojstrannej efektívnej komunikácie. Členmi Rady sú zástupcovia regionálnych združení Združenia miest a obcí Slovenska, primátori krajského a okresných miest KSK.

Účastníci doplnili štatút Rady a formulovali hlavné úlohy na najbližšie obdobie. Ako uviedla riaditeľka Úradu KSK Rozália Múdra, nastávajúce programovacie obdobie Európskej únie v rokoch 2007 – 2013 bude klásť ešte väčší dôraz na spoluprácu miest, obcí a samosprávneho kraja. Otvára nové možnosti spoločných projektov napríklad v oblasti cestovného ruchu. V tejto súvislosti Zdenko Trebuľa informoval o zámere krajskej samosprávy vytvoriť v rámci štruktúry úradu tím odborníkov na rozvoj cestovného ruchu, ktorí budú úzko spolupracovať práve s predstaviteľmi mikroregiónov. Ako ďalšiu ťažiskovú oblasť pre spoločné aktivity definovali účastníci rokovania rozvoj dopravnej infraštruktúry v kraji, ktorá priamo podmieňuje napredovanie cestovného ruchu a zlepšenie podmienok pre investorov.

Členovia Rady poukázali na potrebu koncepčného riešenia v oblastiach školstva a zdravotníctva z pozície regionálnej samosprávy. Ako uviedol primátor Michaloviec Jozef Bobík, zlá štruktúra školstva sa už prejavuje v praxi chýbajúcimi odborníkmi v strojárenských a remeselníckych profesiách. Tí začínajú absentovať aj v okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Zdenko Trebuľa uviedol, že KSK sa problémom aktívne zaoberá. Zdôraznil, že reštrukturalizáciu stredných škôl chce regionálna samospráva riešiť spolu s primátormi. Župan povedal, že každý okres má svoje špecifiká a je potrebné, aby možnosti vzdelávania v rôznych študijných odboroch boli dostupné pre všetkých žiakov v kraji.

Rada privítala návrh predsedu, aby v komisiách Zastupiteľstva KSK, ktoré úzko súvisia s rozvojom regiónu a potrebami miest a obcí, pracovali aj jej členovia. Ide najmä o komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, územného plánovania a životného prostredia. Tomu, ktorí členovia budú navrhnutí na prácu v príslušných komisiách, sa bude Rada venovať na najbližšom stretnutí v máji. Do tohto termínu predloží aj súbor ťažiskových rozvojových projektov z mikroregiónov, ktoré by sa mohli stať súčasťou pilotných zámerov podporovaných z pozície KSK.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA