Regionálne rozdiely v inovačnej kapacite

Nerovnosti v investíciách do výskumu a vývoja smerom k informačnej spoločnosti ostávajú ako určujúci faktor regionálnych a sociálnych disparít EÚ.

 

Krátka správa:

Štvrtá správa Komisie o pokroku pri kohézii obsahuje analýzu ekonomických a sociálnych nerovností rozšírenej EÚ a prehľad nedávneho vývoja v politike súdržnosti. Aj keď správa ukazuje, že ekonomické a sociálne rozdiely sa síce zužujú, ale správa „odhaľuje problematické disparity v modernej infraštruktúre, výskume a vzdelávaní, ktoré obmedzujú naše schopnosti výnimočnosti a a inovácií,“ povedala komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübnerová.

Výskum a vývoj sú jedným z kľúčových faktorov pri určení inovačnej kapacity regiónu a prístup k informačným technológiám je uznaný ako dôležitý motor vývoja znalostnej ekonomiky. Správa ukazuje, že takmer pätina európskych regiónov sotva realizuje nejaký výskum a že v regiónoch, kde je HDP pod 75% priemeru EÚ má menej než 15% domácností širokopásmové pripojenie na internet.

Regionálna politika preto bude naďalej zacielená na zatvorenie týchto medzier. Politika bola reformovaná v roku 2005, takže od roku 2007 by mal byť rastúci pomer výdavkov na politiku súdržnosti byť namierený na aktivity, prispievajúce k cieľom lisabonskej agendy rastu a pracovných miest. Ďalej by mali tri nové iniciatívy v regionálnej politike tiež napomôcť pri spojení štyroch finančných medzinárodných inštitúcií s cieľom zvýšiť rozpočet EÚ, vyčlenený pre regionálny rozvoj.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA