Regionálne rozvojové agentúry dostali od MVRR 25,5 mil. Sk

Regionálne rozvojové agentúry vykonávajú pre ministerstvo výstavby úlohy, ktoré sa týkajú najmä poskytovania informácií a konzultačnej činnosti pre podporu regionálneho rozvoja.

 

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 32 agentúr zapojených do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (RRA). Najviac, po päť agentúr v regióne, je v prešovskom, košickom, žilinskom a nitrianskom kraji. Banskobystrický a trnavský kraj majú zhodne po štyri agentúry a po dve agentúry majú trenčiansky a bratislavský kraj. Regionálne rozvojové agentúry zabezpečujú podporu predovšetkým pre zaostávajúce regióny. Integrovaná sieť RRA má v regiónoch Slovenska plniť úlohy vyplývajúce z potreby integrovaného a efektívneho využívania prostriedkov od štátu, samospráv a Európskej únie.

V roku 2005 tieto RRA podporilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) sumou 25,54 mil. Sk. V porovnaní s rokom 2004 to bolo viac o 5 mil. Sk. Zdroje sa použili na financovanie úloh, ktoré regionálne rozvojové agentúry vykonávali pre potreby ministerstva a na podporu ich činnosti. Úlohy agentúr pre ministerstvo výstavby sa pritom týkali najmä poskytovania informácií a konzultačnej činnosti pre podporu regionálneho rozvoja. Najviac financií smerovalo pre RRA na východnom Slovensku (5,6 mil. Sk pre košický kraj a 5 mil. Sk pre prešovský kraj). Najmenej financií, niečo cez 1 mil. Sk, získali regionálne rozvojové agentúry v trenčianskom kraji.

V rámci jednotlivých agentúr dostali najviac RRA v Kežmarku a v Komárne, a to po 1,2 mil. Sk, naopak najmenej prostriedkov, len 487 tis. Sk, získala prievidzská agentúra. Regionálne rozvojové agentúry sú rozdelené na dve skupiny. V prvej sú agentúry nachádzajúce sa v prioritne podporovaných, teda zaostalejších regiónoch, ktoré môžu dostať príspevok v maximálnej výške 1,2 mil. Sk. RRA v ostatných regiónoch môžu získať príspevok najviac 540 tis. Sk. Novozriadené agentúry môžu získať príspevok aj na kapitálové výdavky v maximálnej sume 500 tis. Sk v prioritných regiónoch a vo výške 350 tis. Sk v ostatných.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA